Kier­masz książek

Kier­masz książek

8 wrze­śnia 2021r.

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ

Ze wzglę­du na duże zain­te­re­so­wa­nie orga­ni­zu­je­my dodat­ko­wy KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW.

AKTUALNE PODRĘCZNIKI PROSIMY PRZYNOSIĆ WRAZ Z LISTĄ I WYCENĄ KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI ZST OD DNIA 13 DO 17 WRZEŚNIA.

Szcze­gó­ły:
W książ­kach prze­zna­czo­nych do sprze­da­ży pro­szę na stro­nie tytu­ło­wej wpi­sać / ołów­kiem i czy­tel­nie !/ swo­je imię, nazwi­sko oraz cenę za pod­ręcz­nik uwzględ­nia­jąc jego stan.

UWAGA! Nie przyj­mu­je­my ksią­żek nie­ak­tu­al­nych, znisz­czo­nych oraz kse­ro­ko­pii. SPRZEDAŻ 14 – 30 WRZEŚNIA 2021. wię­cej szcze­gó­łów w regu­la­mi­nie kier­ma­szu ( w biblio­te­ce).

W załącz­ni­ku wzór listy.