Kier­masz podręczników

Kier­masz podręczników

– zapra­sza­my do kup­na i sprze­da­ży pod­ręcz­ni­ków w naszej bibliotece.

 • PODRĘCZNIKI /zgodne z wyka­zem pod­ręcz­ni­ków na bie­żą­cy r. szk. /
  PRZYJMUJEMY OD 3 do 15 wrze­śnia. KIERMASZ TRWA DO KOŃCA WRZEŚNIA.
 • PROSIMY O PRZYNOSZENIE KSIĄŻEK W ZESTAWACH / KOMPLETACH/, jeśli ktoś nie ma kom­ple­tu może przy­nieść poje­dyn­cze egzemplarze.
 • NIE PRZYJMUJEMY KSIĄŻEK KSEROWANYCH, NIEAKTUALNYCH, MOCNO ZNISZCZONYCH.
 • DO KAŻDEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ LISTĘ KSIĄŻEK – koniecz­nie
  na for­ma­cie A4
  / w for­mie tabe­li – wzór poniżej/ Bez listy książ­ki NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
 • PODRĘCZNIKI NALEŻY CZYTELNIE PODPISAĆ OŁÓWKIEM /NA STRONIE TYTUŁOWEJ – IMIĘ, NAZWISKO, AKTUALNA KLASA I PROPONOWANA CENA/
 • CENĘ NALEŻY NAKLEIĆ RÓWNIEŻ NA GRZBIET PODRĘCZNIKA
 • PROSZĘ DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ CENY NA LIŚCIE, STRONIE TYTUŁOWEJ
 • Regu­la­min kier­ma­szu i bliż­sze infor­ma­cje – w biblio­te­ce ZST.
 • WZÓR LISTY MOŻNA SKSEROWAĆ W BIBLIOTECE
 • PROSIMY O DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIENIE LISTY

………………………  

/klasa, imię nazwisko/

lp.

Tytuł pod­ręcz­ni­ka / do klasy /

Cena

Sprze­da­no – pod­pis bibliotekarza

Odb. pie­nię­dzy- pod­pis ucznia

1

Mate­ma­ty­ka kl.II

12

2

Mate­ma­ty­ka kl.III

15

3

PO kl. 1 cz.1

10

4

PO kl. 1 cz. 2

10

Akcep­tu­ję regu­la­min kiermaszu …………………………….

podpis