Kier­masz pod­ręcz­ni­ków używanych

Kier­masz pod­ręcz­ni­ków używanych

31 sierp­nia 2022r.

Dnia 3 wrze­śnia 2022r. w godzi­nach od 11.00 do 13.30 odbę­dzie się w szko­le Kier­masz Pod­ręcz­ni­ków Uży­wa­nych. Ucznio­wie będą mogli mię­dzy sobą wymie­nić się książ­ka­mi bądź je kupić w korzyst­nej cenie.