KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

PODRĘCZNIKI NA KIERMASZ PRZYJMUJEMY tyl­ko do 16 wrze­śnia 2016

UWAGA UCZNIOWIE ZST !!!

JUŻ OD 2 WRZEŚNIA BIBLIOTEKA SERDECZNIE ZAPRASZA NA:

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

UCZNIÓW KLAS II – IV PROSIMY O DOSTARCZENIE PODRĘCZNIKÓW /WRAZ
z ZAŁĄCZONĄ LISTĄ na for­ma­cie A4/. Na stro­nie tytu­ło­wej pod­ręcz­ni­ka pro­si­my wpi­sać swo­je imię i nazwi­sko, aktu­al­ną kla­sę oraz cenę książ­ki. Mile widzia­ne naklej­ki z ceną na okład­ce. W biblio­te­ce moż­na pobrać goto­wy wzór /xero – 10 gr/. Przed zosta­wie­niem ksią­żek do sprze­da­ży nale­ży zapo­znać się
z regu­la­mi­nem kiermaszu.

Wzór listy dostęp­ny w biblio­te­ce szkolnej.