Kin­ga Dorosz – sty­pen­dyst­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm

Kin­ga Dorosz – sty­pen­dyst­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm

22 kwiet­nia 2021r.


… dzię­ki ucze­niu się i sto­so­wa­niu zdo­by­tej wie­dzy możesz roz­wią­zać każ­dy pro­blem,
poko­nać każ­dą prze­szko­dę i osią­gnąć każ­dy cel jaki sobie postawisz.

Jeste­śmy nie­zmier­nie dum­ni, że przed­sta­wi­ciel­ka naszej spo­łecz­no­ści, uczen­ni­ca kla­sy 1g Tech­ni­kum nr 2 Kin­ga Dorosz otrzy­ma­ła sty­pen­dium za I semestr w roku szkol­nym 2020/2021, zgod­nie z Regu­la­mi­nem przy­zna­wa­nia sty­pen­diów za wybit­ne osią­gnię­cia w nauce uczniom szkół pro­wa­dzo­nych przez Mia­sto Chełm. Suk­ces cie­szy tym bar­dziej, że Kin­ga dopie­ro we wrze­śniu roz­po­czę­ła naukę w naszej szko­le. 
Cie­szy­my się, że do Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych uczęsz­cza mło­dzież świa­do­ma sie­bie i dba­ją­ca o wła­sny roz­wój, a pra­ca z nią jest dla nas wyzwa­niem i przy­jem­no­ścią.
Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.