Kolej­ne spor­to­we suk­ce­sy naszych uczniów

Kolej­ne spor­to­we suk­ce­sy naszych uczniów

kwie­cień 2019r.

Po zdo­by­ciu tytu­łu mistrza Pol­ski w zapa­sach przez ucznia naszej szko­ły Szy­mo­na Szy­mo­no­wi­cza kolej­ne suk­ce­sy na kra­jo­wych zapa­śni­czych matach i prze­ła­jo­wej tra­sie lek­ko­atle­tycz­nej odnie­śli nasi dwaj ucznio­wie. Czło­nek kadry naro­do­wej w zapa­sach Piotr Lewan­dow­ski pod­czas roz­gry­wa­ne­go w Kostrzy­nie nad Odrą II Pucha­ru Pol­ski Kade­tów ( 15 – 17 lat) zdo­był srebr­ny medal. Zma­ga­nia naj­lep­szych mło­dych zapa­śni­ków z tere­nu całe­go kra­ju były jed­no­cze­śnie eli­mi­na­cją do corocz­nej pre­sti­żo­wej zapa­śni­czej impre­zy, jaką są Mistrzo­stwa Pol­ski roz­gry­wa­ne w ramach Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży. Zdo­by­ciem meda­lu w Pucha­rze Pol­ski Pio­trek zapew­nił sobie udział w naj­waż­niej­szej impre­zie roku.

Kil­ka dni po suk­ce­sie Piotr­ka w Woje­wódz­kim Fina­le Dru­ży­no­wych Bie­gów Prze­ła­jo­wych roz­gry­wa­nych w Toma­szo­wie Lubel­skim wystą­pił Patryk Fur­ma­nik. Do woje­wódz­kie­go fina­łu Patryk zakwa­li­fi­ko­wał się, zaj­mu­jąc pierw­sze miej­sce w zawo­dach rejo­no­wych. W gro­nie naj­lep­szych bie­ga­czy z tere­nu całe­go woje­wódz­twa uczeń naszej szko­ły już od star­tu na dystan­sie 2000 m w utrud­nio­nym piasz­czy­stym tere­nie utrzy­my­wał się w czo­łów­ce i po wyczer­pu­ją­cym bie­gu na szó­stym miej­scu minął linię mety.

Gra­tu­lu­je­my naszym uczniom wspa­nia­łej posta­wy, życząc dal­szych sukcesów.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„94”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *