Kolej­ny suk­ces naszych strzelców

Kolej­ny suk­ces naszych strzelców

26 wrze­śnia 2019

na strzel­ni­cy myśliw­skiej w Kumo­wej Doli­nie odby­ły się otwar­te zawo­dy strze­lec­kie z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Krwiodawstwa.

Dru­ży­na zło­żo­na z człon­ków Szkol­ne­go Koła LOK w skła­dzie: Bar­tosz Kaniew­ski, Hubert Kaniew­ski, Paweł Kaniew­ski, Kac­per Klim­kow­ski osią­gnę­ła ogrom­ny suk­ces, zaj­mu­jąc 1 miej­sce w kate­go­rii KBKS oraz 1 miej­sce w kate­go­rii rzut granatem.

Nasi wybo­ro­wi strzel­cy po raz kolej­ny byli naj­lep­si! Brawo!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„106”]