Kolo­nie let­nie PCK w ośrod­ku wypo­czyn­ko­wym nad morzem

Kolo­nie let­nie PCK w ośrod­ku wypo­czyn­ko­wym nad morzem

wrze­sień 2021r.

W dniach 30.07.2021 r. – 12.08.2021 r. ucznio­wie ZST z kla­sy II S: Wik­tor Fitur­ski, Fabian Kusyk, Łukasz Korol i Robert Cho­le­wa uczest­ni­czy­li w kolo­niach let­nich PCK, orga­ni­zo­wa­nych przez Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy w Lubli­nie w Ośrod­ku Wypo­czyn­ko­wym Arman­do w Miko­sze­wie.
W pro­gra­mie kolo­nii zna­la­zły się m.in. wyciecz­ki auto­ka­ro­we do: Trój­mia­sta, Akwa­rium Gdyń­skie­go, Molo w Sopo­cie im. Jana Paw­ła II, Bazy­li­ki Mariac­kiej Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Gdań­sku oraz wyciecz­ka do Mal­bor­ka, gdzie ucznio­wie mogli zwie­dzić Zamek krzy­żac­ki i Muzeum Zam­ko­we.
Zor­ga­ni­zo­wa­no też spo­tka­nie z mistrzem pol­skie­go bursz­ty­niar­stwa, na któ­rym moż­na było dowie­dzieć się róż­nych cie­ka­wo­stek o wydo­by­ciu, obrób­ce oraz pozy­ska­niu bursz­ty­nu. Ponad­to w pro­gra­mie wycho­waw­cy prze­wi­dzie­li , sto­sow­nie do warun­ków atmos­fe­rycz­nych, orga­ni­zo­wa­nie pla­żo­wa­nia, dużo ruchu na świe­żym powie­trzu, wyciecz­ki pie­sze po oko­li­cy, ogni­ska, gry i zaba­wy inte­gra­cyj­ne. Zaję­cia edu­ka­cyj­ne PCK i pro­fe­sjo­nal­ny kurs udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, to zwień­cze­nie reali­za­cji zadań w ramach pro­gra­mu kolo­nii.
 
 
Opie­kun Szkol­ne­go Koła PCK
Mariusz Śli­wa

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„149”]