Kon­kurs Algo­ryt­my i Struk­tu­ry Danych – Paweł Kruk

Kon­kurs Algo­ryt­my i Struk­tu­ry Danych – Paweł Kruk

czer­wiec 2018r.

Uczeń kla­sy 3iA Paweł Kruk co tydzień, od 5 mar­ca do 14 maja br. roz­wią­zy­wał zada­nia pro­gra­mi­stycz­ne z zakre­su algo­ryt­mów i struk­tur danych. Po tym cza­sie jako jeden z 36 uczest­ni­ków z naj­wyż­szą ilo­ścią punk­tów z całej Pol­ski został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do fina­łu kon­kur­su ogól­no­pol­skie­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Infor­ma­ty­ki UMCS w Lubli­nie. Finał odbył się 11 czerw­ca, gdzie uczeń upla­so­wał się na 14 miej­scu. Tym razem nie uda­ło się uzy­skać jed­ne­go z ośmiu indek­sów na kie­ru­nek infor­ma­ty­ka na UMCS.

Kon­kurs Algo­ryt­my i Struk­tu­ry Danych był skie­ro­wa­ny do uczniów wszyst­kich rodza­jów i pozio­mów szkół, któ­rzy inte­re­su­ją się pro­gra­mo­wa­niem. Paweł jako jedy­ny repre­zen­to­wał takie­go typu szko­łę jak tech­ni­kum. Kon­kurs nie był łatwy ponie­waż wyma­gał dużej wie­dzy pro­gra­mi­stycz­nej, mate­ma­tycz­nej, myśle­nia ana­li­tycz­ne­go a tak­że poświę­ce­nia cza­su na roz­wią­zy­wa­nie skom­pli­ko­wa­nych zagad­nień pro­gra­mi­stycz­nych. Gra­tu­lu­je­my Paw­ło­wi tak wyso­kie­go osią­gnię­cia a tak­że dal­szych suk­ce­sów w pisa­niu kodów programistycznych.

Opie­kun: Moni­ka Gorczyca

https://www.facebook.com/pg/umcs.mfi/photos/?tab=album&album_id=1511388438973142

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„70”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *