Kon­sul­ta­cje – ODWOŁANE!

Kon­sul­ta­cje – ODWOŁANE!

5 paź­dzier­ni­ka 2021r.

Z uwa­gi na zaist­nia­łą na tere­nie szko­ły sytu­ację sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­ną zapla­no­wa­ne na dzień dzi­siej­szy tj. 5 paź­dzier­ni­ka 2021r. kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi zosta­ją odwo­ła­ne w try­bie natych­mia­sto­wym.

Pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub poprzez e‑dziennik z wycho­waw­ca­mi klas i nauczy­cie­la­mi przed­mio­tów.Dyrek­cja ZST w Chełmie