Kon­sul­ta­cje z maturzystami

Kon­sul­ta­cje z maturzystami

11 lute­go 2022r.

Pożycz mi tro­chę wyobraź­ni”- spo­tka­nia z lite­ra­tu­rą przed maturą

Word­Press Table

„Trzy łyki mate­ma­ty­ki i fizy­ki”- warsz­ta­ty maturalne

Word­Press Table

Weź­mie­my Cię na języ­ki ” angiel­ski dla ZST- Z‑jak zdaj! S‑sukces! T‑testuj!

Word­Press Table