Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

5 grud­nia 2022r.

Dro­dzy Rodzice/Opiekunowie

6 grud­nia 2022r. w godzi­nach 16.00 – 17.00 odbę­dą się kon­sul­ta­cje dla rodziców/opiekunów.
Nauczy­cie­le będą prze­by­wać w wyzna­czo­nych salach (infor­ma­cja zosta­nie umiesz­czo­na na kory­ta­rzu przy głów­nym wej­ściu do szkoły).