Kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi dla rodzi­ców i uczniów

Kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi dla rodzi­ców i uczniów

5 wrze­śnia 2022r.

Dro­dzy Rodzi­ce i Ucznio­wie pro­si­my o zapo­zna­nie się z ter­mi­na­rzem kon­sul­ta­cji

Aktu­al­ny har­mo­no­gram dostęp­ny jest w zakład­kach: DLA RODZICA oraz DLA UCZNIA