Koty­lion na 11 listopada

Koty­lion na 11 listopada

listo­pad 2016

14 listo­pa­da 2016 roku odby­ła się w naszej szko­le aka­de­mia z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, połą­czo­na z akcją Samo­rzą­du Uczniow­skie­go „Koty­lion na 11 listo­pa­da”. Wszyst­kie koty­lio­ny przy­go­to­wa­ne zosta­ły przez panią Beatę Mul­sa­now­ską i prze­sta­wi­ciel­ki płci pięk­nej Samo­rzą­du Uczniowskiego.

Pod­czas wyko­ny­wa­nia naro­do­wych znacz­ków poja­wił się dyle­mat, czy bia­ły kolor powi­nien znaj­do­wać się wewnątrz okrę­gu koty­lio­nu, czy na zewnątrz. Zro­bi­li­śmy krót­ką son­dę wśród nasze­go Cia­ła Peda­go­gicz­ne­go, lecz uzy­ska­ne odpo­wie­dzi nie roz­wia­ły naszych wątpliwości.

Nasze zapy­ta­nie skie­ro­wa­li­śmy do Dok­to­ra Google i odpo­wiedź otrzy­ma­li­śmy bły­ska­wicz­nie (bo tak dzia­ła inter­net w naszej szko­le): W heral­dy­ce waż­niej­szy kolor jest w środ­ku, mniej waż­ny jest zewnętrz­ny. Ponie­waż waż­niej­sza jest biel, jako kolor orła, godła pań­stwo­we­go, naj­le­piej jeśli bia­ły okrąg znaj­du­je się w środ­ku kotylionu. 

W tak uro­czy­stym dniu nasze koty­lio­ny doda­wa­ły powa­gi nie tyl­ko mło­dzie­ży, ale rów­nież pra­cow­ni­kom szko­ły. Bia­ło- czer­wo­ne emble­ma­ty pre­zen­to­wa­ły się szcze­gól­nie dostoj­nie tak­że na ele­ganc­kich mary­nar­kach zapro­szo­nych gości, wśród któ­rych byli mię­dzy innymi:

  • Sena­tor RP Józef Zając,
  • Poseł VI kaden­cji na Sejm Grze­gorz Raniewicz,
  • Kie­row­nik Biu­ra Posel­skie­go, pani poseł Beaty Mazurek,
  • Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Zyg­munt Gardziński,
  • Wice­pre­zy­dent Mia­sta Chełm Sta­ni­sław Mościcki,
  • Dyrek­tor Wydzia­łu Oświa­ty Mia­sta Chełm Augu­styn Okoński,
  • Kie­row­nik Oddzia­łu Zamiej­sco­we­go w Cheł­mie Kura­to­rium Oświa­ty w Lubli­nie Arka­diusz Kwieciński,
  • Pre­zes Zarzą­du Związ­ku Sybi­ra­ków oddzia­łu Chełm pani Maria Sawka,
  • Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców pani Agniesz­ka Waleczek.

Nasza akcja „Koty­lion na 11 listo­pa­da” na pew­no wpi­sze się w tra­dy­cję szko­ły, a po wyko­na­niu 200 bia­ło- czer­wo­nych znacz­ków sta­li­śmy się praw­dzi­wy­mi mistrza­mi koty­lio­no­we­go kunsztu.

Iza Czar­nec­ka

Sekre­tarz Samo­rzą­du Uczniowskiego

[Best_Wordpress_Gallery id=„26” gal_title=„Kotyliony”]