Krwio­daw­cy pamię­ta­li o Naro­do­wym Dniu Żoł­nie­rzy Wyklętych

Krwio­daw­cy pamię­ta­li o Naro­do­wym Dniu Żoł­nie­rzy Wyklętych

10 mar­ca 2022r.

01.03.2022 roku ucznio­wie kla­sy 3PM, 3EK Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie, czcząc Naro­do­wy Dzień Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, zapa­li­li zni­cze przy tabli­cy pamiąt­ko­wej poświę­co­nej żoł­nie­rzom pod­zie­mia, zamor­do­wa­nym i prze­śla­do­wa­nym przez NKWD i Urząd Bez­pie­czeń­stwa przy ul. Refor­mac­kiej 27 oraz pod pomni­kiem Armii Kra­jo­wej w Par­ku Miej­skim.

Miej­sca pamię­ci naro­do­wej uczci­ła Poseł na Sejm RP IX kaden­cji Anna Dąbrow­ska – Bana­szek oraz hono­ro­wi daw­cy krwi: Michał Chi­li­mo­niuk, Hubert Macu­le­wicz, Wik­tor Sosiń­ski, Bar­tosz Rusek, Krzysz­tof Miro­niuk, Niko­dem Kop­niak i Mate­usz Gra­bo­wicz.

Poseł na Sejm RP IX kaden­cji Anna Dąbrow­ska – Bana­szek prze­ka­za­ła na cmen­ta­rzu para­fial­nym w Cheł­mie przy ul. Lwow­skiej decy­zję Pre­ze­sa Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej Komi­sji Ści­ga­nia Zbrod­ni prze­ciw­ko Naro­do­wi Pol­skie­mu o wpi­sa­niu do ewi­den­cji gro­bów wete­ra­nów walk o wol­ność i nie­pod­le­głość Pol­ski, Alfre­da Kowal­czu­ka, żoł­nie­rza Armii Kra­jo­wej i Zrze­sze­nia „Wol­ność i Nie­pod­le­głość” o pseu­do­ni­mie „Kłącz” oraz więź­nia poli­tycz­ne­go okre­su sta­li­now­skie­go, zasłu­żo­ne­go człon­ka Kor­pu­su Wete­ra­nów Walk o Nie­pod­le­głość Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, kapi­ta­na Woj­ska Pol­skie­go w sta­nie spo­czyn­ku. Ten zasłu­żo­ny oby­wa­tel mia­sta Cheł­ma wię­zio­ny był w aresz­cie Powia­to­wym Urzę­du Bez­pie­czeń­stwa Publicz­ne­go przy ul. Refor­mac­kiej 27 i wię­zie­niu w Cheł­mie na Zam­ku Lubel­skim, Sie­ra­dzu i Łęczy­cy. Doce­nio­ny został odzna­cze­nia­mi m.in. Krzy­żem Ofi­cer­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski, Krzy­żem Armii Kra­jo­wej, Brą­zo­wym Krzy­żem Zasłu­gi RP, Meda­lem „Pro Patria”, Krzy­żem Zrze­sze­nia „WiN”.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„158”]