Krwio­daw­cy w Brukseli

Krwio­daw­cy w Brukseli

czer­wiec 2018r.

W dniach 17 – 21 czerw­ca 2018 r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie posła do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go prof. Miro­sła­wa Pio­trow­skie­go uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do Bruk­se­li. Głów­ne jej cele to zwie­dza­nie sie­dzi­by insty­tu­cji unij­nych i cen­trum mia­sta oraz wrę­cze­nie dyplo­mów hono­ro­wym daw­com krwi.

Zwie­dza­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w Bruk­se­li roz­po­czę­ło się pre­lek­cją na temat histo­rii insty­tu­cji unij­nych, funk­cjo­no­wa­nia oraz roli Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Następ­nie mło­dzież zwie­dza­ła gmach, w któ­rym odby­wa się więk­szość obrad, miesz­czą się biu­ra posel­skie, a tak­że komi­sje par­la­men­tar­ne i wła­dze klubów.

W prze­rwie wspól­ne­go Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go PE, dia­lo­gu UE z kra­ja­mi Afry­ki, Kara­ibów i Pacy­fi­ku euro­de­pu­to­wa­ny prof. Miro­sław Pio­trow­ski w nie­zwy­kle inte­re­su­ją­cy spo­sób opo­wia­dał o pra­cy w Par­la­men­cie Euro­pej­skim , w gru­pie poli­tycz­nej ECR, komi­sjach oraz dele­ga­cjach parlamentarnych.

W tym histo­rycz­nym miej­scu – ser­cu demo­kra­cji UE, repre­zen­tu­ją­cym 500 milio­nów ludzi euro­po­seł prof. Miro­sław Pio­trow­ski wrę­czył hono­ro­wym daw­com krwi: Emi­lo­wi Adam­ko­wi i Jaku­bo­wi Mazu­ro­wi dyplo­my za udział w XIV edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie” na Eta­pie Okrę­go­wym Lubel­skie­go Oddzia­łu Okrę­go­we­go Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża. Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odda­li 128 litrów 400 ml krwi. Szko­ła od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w kolej­nych edy­cjach tur­nie­ju w róż­nych kategoriach.

Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­li upo­min­ki od gru­py ECR Euro­pe­an Con­se­rva­ti­ves and Reformists.

Zwie­dza­nie Par­la­men­tu uwiecz­nio­ne zosta­ło wspól­ny­mi zdję­cia­mi na gale­rii dla gości sali ple­nar­nej Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i prze­stron­ne­go holu z gale­rią flag narodowych.

Dzię­ki uprzej­mo­ści i zaan­ga­żo­wa­niu euro­po­sła prof. Miro­sła­wa Pio­trow­skie­go wizy­ta w Par­la­men­cie Euro­pej­skim była nie­po­wta­rzal­ną lek­cją par­la­men­ta­ry­zmu euro­pej­skie­go, histo­rii i patriotyzmu.

Kolej­nym punk­tem wyciecz­ki było zwie­dza­nie Muzeum Histo­rii Euro­pej­skiej. Od mitów i odkryć po cha­os i spój­ność w XX w. Dom Histo­rii Euro­pej­skiej zabie­ra zwie­dza­ją­cych w podróż wir­tu­al­no-mul­ti­me­dial­ną śla­da­mi histo­rii Euro­py i skła­nia do reflek­sji nad przy­szło­ścią. Eks­po­zy­cja poka­zu­ją­ca pro­ce­sy histo­rycz­ne, któ­re ukształ­to­wa­ły współ­cze­sną Euro­pę, wywo­łu­je kon­tro­wer­sje wśród zwiedzających.

Oprócz wizy­ty w Par­la­men­cie Euro­pej­skim hono­ro­wi daw­cy krwi z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie podzi­wia­li zabyt­ki Bruk­se­li, takie jak: wspa­nia­ły Grand Pla­ce – jeden z naj­pięk­niej­szych ryn­ków w Euro­pie, zachwy­ca­ją­cy fasa­dą gotyc­kie­go ratu­sza i pięk­nie pod­świe­tlo­ny­mi kamie­ni­ca­mi, Man­ne­ken pis ‑zabaw­ną figur­kę z XV wie­ku, któ­ra jest sym­bo­lem mia­sta, dosko­na­le zna­nym tury­stom z całe­go świata.

Orga­ni­za­tor wyjaz­du Mariusz Śli­wa – nauczy­ciel histo­rii, wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie i przed­mio­tów infor­ma­tycz­nych – ser­decz­nie dzię­ku­je posło­wi do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go prof. Miro­sła­wo­wi Pio­trow­skie­mu za pomoc w orga­ni­za­cji wyciecz­ki do Bruk­se­li oraz ser­decz­ne przyjęcie.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„69”]