Krwio­daw­cy w Sej­mie – paź­dzier­nik 2021

Krwio­daw­cy w Sej­mie – paź­dzier­nik 2021

listo­pad 2021r.

Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych – zwie­dza­nie Sej­mu, Zam­ku Kró­lew­skie­go w War­sza­wie oraz Muzeum Sił Powietrz­nych w Dębli­nie.

21 paź­dzier­ni­ka 2021 r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie Poseł na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do War­sza­wy oraz Dęblina. 

Zwie­dza­nie Sej­mu roz­po­czę­ło się w Sali Wszech­ni­cy Sej­mo­wej wykła­dem na temat histo­rii pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu. W tym histo­rycz­nym miej­scu pani Poseł na Sejm RP IX kaden­cji Anna Dąbrow­ska – Bana­szek i Grze­gorz Tchó­rzew­ski Szef Gabi­ne­tu Poli­tycz­ne­go Wice­pre­mie­ra Rady Mini­strów Jac­ka Sasi­na oraz Ryszard Madziar Dorad­ca Pre­mie­ra a tak­że Mini­stra Akty­wów Pań­stwo­wych wrę­czy­li hono­ro­wym daw­com krwi: Mate­uszo­wi Kacz­ma­rek, Miko­ła­jo­wi Nad­wor­skie­mu, Adria­no­wi Kru­ko­wi, Huber­to­wi Jaku­bo­wi Krzos, Kon­ra­do­wi Mocior, Paw­ło­wi Prze­piór­ka, Mate­uszo­wi Wasi­lew, Krzysz­to­fo­wi Miro­niu­ko­wi, Niko­de­mo­wi Kop­niak, Bar­to­szo­wi Rusek, Mate­uszo­wi Gra­bo­wi­czo­wi, Jaku­bo­wi Szo­da, Dawi­do­wi Ćwir, Rado­sła­wo­wi Bit­ne­ro­wi, Kami­lo­wi Buk­szyń­skie­mu, Bar­tło­mie­jo­wi Łuka­szo­wi Mor­ci­sio­wi dyplo­my za szla­chet­ną posta­wę i aktyw­ny udział w rato­wa­niu ludz­kie­go życia poprzez włą­cze­nie się w ideę krwiodawstwa.

W trak­cie wizy­ty mło­dzież mogła obej­rzeć m.in. Salę Posie­dzeń Sej­mu z gale­rii dla publicz­no­ści, makie­tę kom­plek­su budyn­ków sej­mo­wych. W tym miej­scu zwie­dza­ją­cy mie­li rów­nież oka­zję na dal­sze wysłu­cha­nie wykła­du doty­czą­ce­go histo­rii i współ­cze­sno­ści pol­skie­go parlamentaryzmu.

Poseł RP Anna Dąbrow­ska – Bana­szek opro­wa­dzi­ła zwie­dza­ją­cych mię­dzy inny­mi po Hal­lu Głów­nym Sej­mu. W lip­cu 2004 Pre­zy­dium Sej­mu zde­cy­do­wa­ło o uczcze­niu pamię­ci par­la­men­ta­rzy­stów II RP – ofiar lat woj­ny i oku­pa­cji. Zde­cy­do­wa­no o umiesz­cze­niu w holu głów­nym gma­chu sej­mo­we­go mar­mu­ro­wej tabli­cy z ich nazwi­ska­mi. Zna­la­zło się tam rów­nież nazwi­sko Win­cen­te­go Kociu­by rol­ni­ka, poli­tyk II Rze­czy­po­spo­li­tej, posła na Sejm. Aresz­to­wa­ne­go 5 czerw­ca 1940 w Kra­snym­sta­wie przez gesta­po, wię­zio­ny w Cheł­mie. 3 i 4 lip­ca 1940 z gru­pą naj­praw­do­po­dob­niej 36 osób, został roz­strze­la­ny w Kumo­wej Doli­nie k. Cheł­ma. Nazwi­ska zamor­do­wa­nych zna­la­zły się rów­nież na mar­mu­ro­wych tabli­cach w Bazy­li­ce Naj­święt­szej Marii Pan­ny w Cheł­mie. W tym miej­scu wyeks­po­no­wa­no tabli­cę upa­mięt­nia­ją­cą par­la­men­ta­rzy­stów, któ­rzy zgi­nę­li w kata­stro­fie lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem. Następ­nie ucznio­wie mogli obej­rzeć, gablo­tę z laska­mi mar­szał­kow­ski­mi oraz inne miej­sca w Sej­mie zna­ne z mediów.

Uczest­ni­cy wyciecz­ki zwie­dza­li tak­że Salę Kolum­no­wą, do któ­rej pro­wa­dzą dwu­skrzy­dło­we szkla­ne drzwi z ozdob­ny­mi kuty­mi kra­ta­mi. Następ­nie w towa­rzy­stwie prze­wod­ni­ka uda­li się Kory­ta­rzem Mar­szał­kow­skim do Kapli­cy sej­mo­wej p.w. Bogu­ro­dzi­cy Maryi Mat­ki Kościo­ła, w któ­rej znaj­du­je się fotel papie­ża Jana Paw­ła II wyko­rzy­sta­ny w cza­sie wizy­ty Ojca Świę­te­go w Sej­mie w 1999r.

Prze­cha­dza­jąc się sej­mo­wy­mi kory­ta­rza­mi ucznio­wie mie­li moż­li­wość spo­tka­nia wie­lu zna­nych poli­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy. Zwie­dza­nie Sej­mu uwiecz­nio­ne zosta­ło na wspól­nym zdję­ciu Poseł na Sejm RP IX kaden­cji Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek oraz mło­dzie­żą Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych. Dzię­ki uprzej­mo­ści i zaan­ga­żo­wa­niu Poseł na Sejm RP mło­dzież mia­ła moż­li­wość zwie­dzić rów­nież gmach Senatu.

Uczest­ni­cy wyciecz­ki zwie­dza­li tak­że poło­żo­ny na Sta­rym Mie­ście Zamek Kró­lew­ski, będą­cy daw­ną Rezy­den­cją Kró­lów I Rze­czy­po­spo­li­tej. Mło­dzież zoba­czy­ła Apar­ta­ment Wiel­ki (Gale­ria Owal­na, Przed­po­kój przed Salą Wiel­ką, Sala Rady, Sala Wiel­ka, Pokój Mar­mu­ro­wy, Sala Rycer­ska, Sala Tro­no­wa, Pokój Kon­fe­ren­cyj­ny), Apar­ta­men­ty Kró­lew­skie, któ­re skła­da­ją się z Sali Gwar­dii Kon­nej Koron­nej, Poko­ju Ofi­cer­skie­go, Poko­ju Cana­let­ta, Kapli­cy Małej, Poko­ju Audien­cjo­nal­ne­go Sta­re­go, Sypial­ni, Gar­de­ro­by i Gabi­ne­tu Kró­la, Poko­ju Zie­lo­ne­go, Poko­ju Żół­te­go oraz Apar­ta­ment Księ­cia Sta­ni­sła­wa. Pięk­nie zre­kon­stru­owa­ne wnę­trza zam­ku, jak i zacho­wa­ne ory­gi­nal­ne przed­mio­ty wywar­ły na mło­dzie­ży nie­za­po­mnia­ne wrażenia.

Kolej­nym punk­tem wyciecz­ki było zwie­dza­nie Muzeum Sił Powietrz­nych w Dębli­nie, gdzie mło­dzież pozna­ła histo­rię Fran­cisz­ka Żwir­ki i Sta­ni­sła­wa Wigu­ry, obej­rza­ła domek pilo­ta, zoba­czy­ła mun­du­ry i odzna­ki lot­ni­cze, a tak­że woj­sko­we umun­du­ro­wa­nie ( od XX-lecia mię­dzy­wo­jen­ne­go po cza­sy współ­cze­sne). W pawi­lo­nie wysta­wien­ni­czym ucznio­wie oglą­da­li m.in. czar­ną skrzyn­kę z JAK‑a 40, odzna­ki lot­ni­cze, zdję­cia, mun­du­ry, doku­men­ty a tak­że odna­le­zio­ne po latach szcząt­ki samo­lo­tów z cza­sów woj­ny. Mło­dzież zwie­dzi­ła wysta­wę wewnętrz­ną, podzie­lo­ną na dwie czę­ści: nawią­zu­ją­cą do naro­dzin lot­nic­twa i jego roz­wo­ju w latach I i II woj­ny świa­to­wej oraz histo­rii naj­now­szej po 1945 r. oraz wysta­wę ple­ne­ro­wą, któ­rej eks­po­zy­cja obej­mu­je 60 samo­lo­tów i śmi­głow­ców oraz sprzęt tech­nicz­ny, rakie­to­wy i radio­lo­ka­cyj­ny. Pobyt w muzeum wzbo­ga­cił wie­dzę uczniów na temat histo­rii pol­skie­go lotnictwa.

Orga­ni­za­tor wyjaz­du Mariusz Śli­wa – nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oraz mło­dzież, wyra­ża­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Poseł na Sejm RP Annie Dąbrow­skiej – Bana­szek za pomoc w orga­ni­za­cji wyciecz­ki do Sejmu.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„155”]