Krwio­daw­cy w Sej­mie – paź­dzier­nik 2021

Krwio­daw­cy w Sej­mie – paź­dzier­nik 2021

21 paź­dzier­ni­ka 2021r.

Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych – zwie­dza­nie Sej­mu, Zam­ku Kró­lew­skie­go w War­sza­wie oraz Muzeum Sił Powietrz­nych w Dęblinie.

15 paź­dzier­ni­ka 2021 r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie, na zapro­sze­nie poseł na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek, uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do War­sza­wy oraz Dębli­na. W trak­cie wizy­ty mło­dzież mogła obej­rzeć m.in. Salę Posie­dzeń Sej­mu i makie­tę kom­plek­su budyn­ków sej­mo­wych. W tym miej­scu zwie­dza­ją­cy mie­li rów­nież oka­zję wysłu­chać wykła­du doty­czą­ce­go histo­rii i współ­cze­sno­ści pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu.

Poseł RP Anna Dąbrow­ska – Bana­szek opro­wa­dzi­ła zwie­dza­ją­cych mię­dzy inny­mi po Hal­lu Głów­nym Sej­mu, gdzie znaj­du­ją się tabli­ce upa­mięt­nia­ją­ce posłów II Rze­czy­po­spo­li­tej – ofia­ry II woj­ny świa­to­wej oraz par­la­men­ta­rzy­stów, któ­rzy zgi­nę­li w kata­stro­fie lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem. Następ­nie ucznio­wie mogli obej­rzeć gablo­tę z laska­mi mar­szał­kow­ski­mi oraz inne miej­sca w Sej­mie zna­ne z mediów, takie jak Sala Kolum­no­wa i kory­tarz mar­szał­kow­ski.

W tym histo­rycz­nym miej­scu pani Poseł na Sejm RP i pan Mar­cin Ocie­pa Wice­mi­ni­ster Obro­ny Naro­do­wej wrę­czy­li hono­ro­wym daw­com krwi: Micha­ło­wi Chi­li­mo­niu­ko­wi, Alek­san­dro­wi Jagle­wi­czo­wi, Huber­to­wi Macu­le­wi­czo­wi, Rado­sła­wo­wi Oli­wia­ko­wi, Alek­san­drze Pol­lum, Wik­to­ro­wi Sosiń­skie­mu, Micha­ło­wi Telej­ko, Jaku­bo­wi Kuchar­skie­mu, Mate­uszo­wi Kaw­ka, Micha­ło­wi Anto­nie­mu Ści­ga­jo­wi dyplo­my za szla­chet­ną posta­wę i aktyw­ny udział w rato­wa­niu ludz­kie­go życia, poprzez włą­cze­nie się w ideę krwio­daw­stwa.

 Prze­cha­dza­jąc się sej­mo­wy­mi kory­ta­rza­mi ucznio­wie mie­li moż­li­wość spo­tka­nia wie­lu zna­nych poli­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy. Zwie­dza­nie Sej­mu uwiecz­nio­ne zosta­ło na wspól­nym zdję­ciu Poseł na Sejm RP IX kaden­cji Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek oraz Posła na Sejm RP IX kaden­cji Mar­ci­na Ocie­py Wice­mi­ni­stra Obro­ny Naro­do­wej z mło­dzie­żą Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych.
 
Uczest­ni­cy wyciecz­ki zwie­dza­li tak­że poło­żo­ny na Sta­rym Mie­ście Zamek Kró­lew­ski, będą­cy daw­ną Rezy­den­cją Kró­lów I Rze­czy­po­spo­li­tej. Mło­dzież zoba­czy­ła Apar­ta­ment Wiel­ki (Gale­ria Owal­na, Przed­po­kój przed Salą Wiel­ką, Sala Rady, Sala Wiel­ka, Pokój Mar­mu­ro­wy, Sala Rycer­ska, Sala Tro­no­wa, Pokój Kon­fe­ren­cyj­ny), Apar­ta­men­ty Kró­lew­skie, któ­re skła­da­ją się z Sali Gwar­dii Kon­nej Koron­nej, Poko­ju Ofi­cer­skie­go, Poko­ju Cana­let­ta, Kapli­cy Małej, Poko­ju Audien­cjo­nal­ne­go Sta­re­go, Sypial­ni, Gar­de­ro­by i Gabi­ne­tu Kró­la, Poko­ju Zie­lo­ne­go, Poko­ju Żół­te­go oraz Apar­ta­ment Księ­cia Sta­ni­sła­wa. Pięk­nie zre­kon­stru­owa­ne wnę­trza zam­ku, jak i zacho­wa­ne ory­gi­nal­ne przed­mio­ty wywar­ły na mło­dzie­ży nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia.

Kolej­nym punk­tem wyciecz­ki było zwie­dza­nie Muzeum Sił Powietrz­nych w Dębli­nie, gdzie mło­dzież pozna­ła histo­rię Fran­cisz­ka Żwir­ki i Sta­ni­sła­wa Wigu­ry, obej­rza­ła domek pilo­ta, zoba­czy­ła mun­du­ry i odzna­ki lot­ni­cze, a tak­że woj­sko­we umun­du­ro­wa­nie ( od XX-lecia mię­dzy­wo­jen­ne­go po cza­sy współ­cze­sne). W pawi­lo­nie wysta­wien­ni­czym ucznio­wie oglą­da­li m.in. czar­ną skrzyn­kę z JAK‑a 40, odzna­ki lot­ni­cze, zdję­cia, mun­du­ry, doku­men­ty a tak­że odna­le­zio­ne po latach szcząt­ki samo­lo­tów z cza­sów woj­ny. Mło­dzież zwie­dzi­ła wysta­wę wewnętrz­ną, podzie­lo­ną na dwie czę­ści: nawią­zu­ją­cą do naro­dzin lot­nic­twa i jego roz­wo­ju w latach I i II woj­ny świa­to­wej oraz histo­rii naj­now­szej po 1945 r. oraz wysta­wę ple­ne­ro­wą, któ­rej eks­po­zy­cja obej­mu­je 60 samo­lo­tów i śmi­głow­ców oraz sprzęt tech­nicz­ny, rakie­to­wy i radio­lo­ka­cyj­ny. Pobyt w muzeum wzbo­ga­cił wie­dzę uczniów na temat histo­rii pol­skie­go lot­nic­twa.

Orga­ni­za­to­rzy wyjaz­du – nauczy­cie­le: Mariusz Śli­wa, Lucy­na Sido­ruk, Ane­ta Misie­wicz, Mar­cin Szlen­dak wraz z mło­dzie­żą, wyra­ża­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia poseł na Sejm RP Annie Dąbrow­skiej – Bana­szek za pomoc w orga­ni­za­cji wyciecz­ki do Sejmu.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„152”]