Mło­dzież z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Warszawie

Mło­dzież z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Warszawie

paź­dzier­nik 2022r.

25 paź­dzier­ni­ka 2022 r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie Posłan­ki na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do War­sza­wy. Ucznio­wie zwie­dza­li Hall Głów­ny budyn­ku Par­la­men­tu gdzie znaj­du­ją się tabli­ce upa­mięt­nia­ją­ce posłów II Rze­czy­po­spo­li­tej – ofia­ry II woj­ny świa­to­wej oraz par­la­men­ta­rzy­stów, któ­rzy zgi­nę­li w kata­stro­fie lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem. Następ­nie mogli obej­rzeć gablo­tę z laska­mi mar­szał­kow­ski­mi oraz inne miej­sca w Sej­mie zna­ne z mediów, takie jak Sala Kolum­no­wa i kory­tarz mar­szał­kow­ski. Uczest­ni­cy wyciecz­ki mogli tak­że wysłu­chać wykła­du doty­czą­ce­go histo­rii i współ­cze­sno­ści pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu.

W tym histo­rycz­nym miej­scu posłan­ka RP Anna Dąbrow­ska – Bana­szek wrę­czy­ła Hono­ro­wym Daw­com Krwi: Pio­tro­wi Pytlo­wi, Toma­szo­wi Waw­ry­szu­ko­wi, Pio­tro­wi Saju­ko­wi, Micha­ło­wi Popko­wi, Krzysz­to­fo­wi Miro­niu­ko­wi dyplo­my za szla­chet­ną posta­wę i aktyw­ny udział w rato­wa­niu ludz­kie­go życia poprzez włą­cze­nie się w ideę krwio­daw­stwa.

Uczest­ni­cy wyciecz­ki zwie­dza­li tak­że Muzeum Żoł­nie­rzy Wyklę­tych i Więź­niów Poli­tycz­nych PRL. Wię­zie­nie przy uli­cy Rako­wiec­kiej na war­szaw­skim Moko­to­wie ode­gra­ło ogrom­ną rolę w histo­rii komu­ni­stycz­ne­go apa­ra­tu repre­sji. Dla żoł­nie­rzy pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go oraz osób uzna­nych przez wła­dze komu­ni­stycz­ne za szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne „Moko­tów” był nader czę­sto ostat­nim eta­pem życia. Dziś w tym miej­scu gro­ma­dzo­ne są pamiąt­ki zwią­za­ne z histo­rią żoł­nie­rzy wyklę­tych, powo­jen­ne­go pod­zie­mia anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go oraz orga­ni­za­cji nie­pod­le­gło­ścio­wych z cza­sów PRL celem oca­le­nia pamię­ci o Boha­te­rach.

Ucznio­wie wraz z opie­ku­na­mi wyciecz­ki: Mariu­szem Śli­wą, Ane­tą Misz­czuk, Iwo­ną Szu­ry­gą, Anną Bar­to­szew­ską zło­ży­li wień­ce kwia­tów oraz zapa­li­li zni­cze na gro­bie Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach, co było uho­no­ro­wa­niem patro­na Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych przed Dniem Wszyst­kich Świę­tych.

Orga­ni­za­tor wyjaz­du Mariusz Śli­wa – nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oraz mło­dzież, wyra­ża­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia posłan­ce na Sejm RP Annie Dąbrow­skiej – Bana­szek za pomoc w orga­ni­za­cji wyciecz­ki do Sejmu.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„186”]