Sza­now­ni Państwo,

infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści doko­na­nia wpi­su w wir­tu­al­nej KSIĘDZE KONDOLENCYJNEJ

Zachę­ca­my Pań­stwa do dzie­le­nia się wspo­mnie­nia­mi o Ś. P. Bar­ba­rze Baluk, Dyrek­tor naszej szkoły.

Księ­ga dostęp­na będzie na stro­nie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych do dnia 31 grud­nia 2021r.

Niech nasze sło­wa będą pocie­sze­niem i nio­są otu­chę Rodzi­nie Zmar­łej Pani Dyrektor.


[gwolle_gb]