Lau­ry dla spor­tow­ców ZST

Lau­ry dla spor­tow­ców ZST

Lau­ry dla spor­tow­ców ZST

Tego­rocz­na Gala Mistrzów Spor­tu wyło­ni­ła w ple­bi­scy­cie spor­to­wym Super Tygo­dnia Chełm­skie­go naj­po­pu­lar­niej­sze­go Spor­tow­ca Roku 2016- Patry­ka Fur­ma­ni­ka pił­ka­rza z Gra­ni­cy Doro­husk, a na co dzień ucznia kla­sy II MS ZST. Tre­ne­rem Roku 2016 w powie­cie chełm­skim został Tomasz Wie­czo­rek-szko­le­nio­wiec Voj­sła­wii Woj­sła­wi­ce i nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go w ZST. Jest nam nie­zmier­nie miło, że w naszej spo­łecz­no­ści są spor­tow­cy, któ­rzy nie tyl­ko osią­ga­ją mistrzow­skie wynik, ale tak­że biją rekor­dy popu­lar­no­ści. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!