Lubel­ska kuź­nia talentów

Lubel­ska kuź­nia talentów

9 grud­nia 2016r.

9.12.2016r. w Cen­trum Spo­tka­nia Kul­tur w Lubli­nie odby­ło się wrę­cze­nie sty­pen­diów w ramach pro­gra­mu „Lubel­ska kuź­nia talen­tów 2016 – 2019″, któ­ry jest skie­ro­wa­ny do szcze­gól­nie uzdol­nio­nych uczniów w zakre­sie przed­mio­tów zawo­do­wych. Wśród sty­pen­dy­stów zna­lazł się Tomasz Suprun uczeń kla­sy IV Tech­ni­kum elek­tro­nicz­ne­go, dwu­krot­ny lau­re­at eli­mi­na­cji okrę­go­wych Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych oraz fina­li­sta eli­mi­na­cji cen­tral­nych. W ramach otrzy­ma­ne­go sty­pen­dium Tomek zamie­rza dopo­sa­żyć swo­ją pra­cow­nię elek­tro­nicz­ną, w któ­rej reali­zu­je swo­je pomysły.