Lubi­my pomagać

Lubi­my pomagać

gru­dzień 2020r.

Gru­dzień to czas, gdy czę­ściej myśli­my o potrzebujących…

W związ­ku z tym w Inter­na­cie ZST prze­pro­wa­dzi­li­śmy zbiór­kę domo­wych prze­two­rów oraz trwa­łej żyw­no­ści dla pod­opiecz­nych Towa­rzy­stwa Pomo­cy im. św. Bra­ta Alber­ta w Cheł­mie. Z ini­cja­ty­wą taką wycho­dzi­my już od kil­ku lat. Do akcji z wiel­kim zapa­łem włą­czy­li się wszy­scy wycho­waw­cy i pra­cow­ni­cy inter­na­tu. W czwar­tek 3 grud­nia zebra­ne dary prze­ka­za­li­śmy miesz­kań­com schro­ni­ska w ramach pre­zen­tu mikołajkowego.

Pamię­taj­my: dając radość innym daje­my ją sobie!