Mate­usz Michal­ski – mło­dy talent z ZST

Mate­usz Michal­ski – mło­dy talent z ZST

marzec 2021r.

Uczeń kla­sy 1 EMt – kie­ru­nek elek­tryk Mate­usz Michal­ski zna­lazł się gru­pie fina­li­stów II edy­cji kon­kur­su Mło­dy Talent. Mate­usz inte­re­su­je się elek­tro­ni­ką, elek­try­ką stąd wybór szko­ły, ale jest tak­że uzdol­nio­ny manu­al­nie. W kon­kur­sie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Nowy Tydzień zapre­zen­to­wał się jako autor zachwy­ca­ją­cych masko­tek, któ­re robi… na szy­deł­ku. Dla­cze­go aku­rat maskot­ki? Jak mówi sam Mate­usz, ta wyjąt­ko­wa pasja zro­dzi­ła się z potrze­by ser­ca. Pierw­sze maskot­ki wyko­nał, aby poda­ro­wać je bli­skim na świą­tecz­ny pre­zent.
 
Każ­dy z nas może wes­przeć Mate­usza w fina­ło­wych zma­ga­niach wyjąt­ko­wych talen­tów. Jak to zro­bić?
 
Gło­so­wać moż­na „wyłącz­nie na kupo­nach kon­kur­so­wych znaj­du­ją­cych się w papie­ro­wym wyda­niu Nowe­go Tygo­dnia. Wypeł­nio­ne kupo­ny moż­na prze­sy­łać do redak­cji pocz­tą tra­dy­cyj­ną (ul. Lwow­ska 14, 22 – 100 Chełm), wrzu­cać do żół­tych skrzy­nek ogło­sze­nio­wych lub dostar­czać oso­bi­ście do redak­cji NT do 23 kwiet­nia 2021r.
Kupo­ny będą dru­ko­wa­ne od tego ponie­dział­ku przez kolej­ne 3 tygo­dnie. (źró­dło: Mło­dy Talent 2021. Gło­suj na swo­je­go fawo­ry­ta | Nowy Tydzień (nowytydzien.pl)
 
Zachę­ca­my do gło­so­wa­nia, a Mate­uszo­wi życzy­my powodzenia.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„143”]