Matu­ra popraw­ko­wa – sier­pień 2016

Matu­ra popraw­ko­wa – sier­pień 2016

23 sier­pień 2016 godz. 9:00

Ucznio­wie i człon­ko­wie komi­sji zgła­sza­ją się na egza­min 23 sierp­nia 2016 o godz. 8:00

przed­miot nr sali Komi­sja
mate­ma­ty­ka (8 – NF, 1 – SF) 42 1. Zdzi­sław Biały 
język pol­ski (2 – NF) 2. Poli­tow­ski Marek 
język pol­ski (2 – NF) 3. Sapiesz­ko Monika 
język angiel­ski (6‑NF) 44 1. Sawosz Edyta 
2. Falen­ta Janusz 
3. Dycz­ko Wojciech 
język angiel­ski (2‑SF) 43 1. Lip­ski Andrzej 
2. Misie­wicz Aneta 
3. Lisiec­ka Ewa 
język nie­miec­ki (1‑NF) 45 1. Lip­ska Elżbieta 
2. Suchań Agata 
3. Sie­nic­ka Beata 
Word­Press Table

Matu­ra popraw­ko­wa – ZSGiH

1. Mąka Roland 23 08 2016 g 8:00
2. Śluz Janusz 23 08 2016 g 8:00
3. Jezier­ski Wiesław 23 08 2016 g 8:00
4. Rój Dariusz 23 08 2016 g 8:00