Mię­dzy­na­ro­do­wa wymia­na mło­dzie­żo­wa PCK w Msza­nie Dolnej

Mię­dzy­na­ro­do­wa wymia­na mło­dzie­żo­wa PCK w Msza­nie Dolnej

Ewe­li­na Zaj, Oli­wa Schab z kla­sy II G i Kon­rad Kogu­tiuk z kla­sy IV MG repre­zen­to­wa­li ZST, bio­rąc udział w pro­jek­cie współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej mię­dzy Lubel­skim Oddzia­łem Okrę­go­wym PCK a Wołyń­ską Obwo­do­wą Orga­ni­za­cją Towa­rzy­stwa Czer­wo­ne­go Krzy­ża Ukra­iny. Wymia­na mło­dzie­ży odby­ła się w dniach 19 – 28 wrze­śnia 2015 roku w Ośrod­ku PCK w Msza­nie Dol­nej. Tema­tem prze­wod­nim wyjaz­du była pierw­sza pomoc. Uczest­ni­cy bra­li udział w kur­sie pierw­szej pomo­cy, wspól­nie przy­go­to­wy­wa­li film instruk­ta­żo­wy, a na zakoń­cze­nie poby­tu odby­ły się zawo­dy w udzie­la­niu pierw­szej pomo­cy, gdzie zaję­li­śmy miej­sce dru­gie. Ponad­to w pro­gra­mie prze­wi­dzia­no zwie­dza­nie Msza­ny i oko­lic, wyjazd do Kra­ko­wa, ogni­sko i zaba­wy integracyjne.

[Best_Wordpress_Gallery id=„1” gal_title=„Letnia akcja PCK.”]


Let­nia akcja PCK

W Let­niej akcji PCK, orga­ni­zo­wa­nej przez Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy w Lubli­nie, wziął udział uczeń naszej szko­ły z kla­sy I s Kamil Litwin. Wypo­czy­wał w Domu Wcza­so­wym „Hal­ny”, Mur­za­si­ch­le k/Zakopanego woj. mało­pol­skie w ter­mi­nie 16 – 29 sierp­nia 2015r. Pod­czas kolo­nii Kamil mógł zwie­dzić Zako­pa­ne, wziął udział w spły­wie Dunaj­cem, wje­chał kolej­ką lino­wą na Kaspro­wy Wierch. W trak­cie poby­tu w górach nie mogło obyć się bez pie­szych wędró­wek Doli­ną Pię­ciu Sta­wów, Halą Gąsie­ni­co­wą i Rusi­no­wą Pola­ną, a tak­że wspi­nacz­ki na Gie­wont. Po gór­skich szla­kach opro­wa­dzał doświad­czo­ny Prze­wod­nik Gór­ski z upraw­nie­nia­mi TPN.

[Best_Wordpress_Gallery id=„2” gal_title=„PCK w Msza­nie Dolnej”]