MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY MATE-MORFOZA

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY MATE-MORFOZA

19 paź­dzier­ni­ka 2023r. ucznio­wie chełm­skich szkół uczest­ni­czy­li w mię­dzysz­kol­nym tur­nie­ju zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Pań­stwo­wą Aka­de­mię Nauk Sto­so­wa­nych w Cheł­mie w ramach pro­jek­tu „Mło­dzi odkryw­cy-inży­nie­ria bez gra­nic”. To nie­zwy­kłe wyda­rze­nie pozwo­li­ło mło­dzie­ży Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych na zapre­zen­to­wa­nie­im­po­nu­ją­cych mate­ma­tycz­nych umie­jęt­no­ści. Dru­ży­na w skła­dzie: Michał Błasz­czuk- kl. 5I, Seba­stian Dywań­ski - kl. 5KP, Jakub Łopu­szyń­ski- kl. 5MMt. po emo­cjo­nu­ją­cej wal­ce o każ­dy punkt, upla­so­wa­ła się na trze­cim miej­scu, dostar­cza­jąc widow­ni nie­sa­mo­wi­tych wra­żeń pod­czas rywa­li­za­cji opar­tej na zasa­dach fair play. Inte­re­su­ją­cym ele­men­tem tur­nie­ju był fakt, iż publicz­ność rów­nież bra­ła udział w inte­lek­tu­al­nych zma­ga­niach, a wyróż­nio­ne oso­by otrzy­ma­ły drob­ne upo­min­ki. Zda­niem naszych mło­dych mate­ma­ty­ków na uwa­gę zasłu­gu­je for­mu­ła tur­nie­ju, któ­rej inte­re­su­ją­cy­mi ele­men­ta­mi były wykła­dy z mate­ma­ty­ki i fizy­ki, po któ­rych roz­wią­zy­wa­li zada­nia przy­go­to­wa­ne przez wykła­dow­ców. Wszy­scy uczest­ni­cy Mię­dzysz­kol­ne­go Tur­nie­ju Mate­ma­tycz­no-Fizycz­ne­go MATE-MORFOZA byli świad­kiem nie­zwy­kłe­go wido­wi­ska, w któ­rym mate­ma­ty­ka prze­wra­ca­ła świat do góry nogami.

Jeste­śmy dum­ni z naszych kole­gów i życzy­my im dal­szych sukcesów!