Miej­ski Kon­kurs Wie­dzy o Samo­rzą­dzie Terytorialnym

Miej­ski Kon­kurs Wie­dzy o Samo­rzą­dzie Terytorialnym

21 listo­pa­da 2017r.

Pod­czas posie­dze­nia Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Chełm ucznio­wie naszej szko­ły otrzy­ma­li nagro­dy i dyplo­my za udział w III edy­cji Miej­skie­go Kon­kur­su Wie­dzy o Samo­rzą­dzie Tery­to­rial­nym orga­ni­zo­wa­nym przez Pań­stwo­wą Wyż­szą Szko­łę Zawo­do­wą w Cheł­mie, Mlo­dzie­żo­wą Radę Mia­sta Chełm, Urzad Mia­sta Chełm pod patro­na­tem Pre­zy­dent Mia­sta Chełm Aga­ty Fisz, Sena­to­ra RP prof.dra hab. Józe­fa Zają­ca, JM Rek­to­ra PWSZ w Cheł­mie prof.nadzw.dra hab.inż Arka­diu­sza Tofila.

Szcze­gól­nie cie­szy fakt, że zwy­cięz­cą kon­kur­su został Rado­sław Zuzań­ski, uczeń kl.II IB, a Michał Jędrze­jew­ski, uczeń kla­sy II IA, zajął 3 miej­sce. Do zma­gań kon­kur­so­wych przy­stą­pi­li też Bar­tło­miej Porzyc­ki, uczeń kla­sy I KE oraz Prze­my­sław Kociu­ba, uczeń kla­sy II IA.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my, życząc dal­szych sukcesów,młodzieży i opie­ku­no­wi panu Dariu­szo­wi Jakubczakowi.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„50”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *