Miko­łaj­ki 2021

Miko­łaj­ki 2021

gru­dzień 2021

„6 grud­nia – jak dobrze wie­cie,
Świę­ty Miko­łaj cho­dzi po świe­cie.
Dźwi­ga swój worek nie­zmor­do­wa­nie
I każ­de dziec­ko pre­zent dostanie.”

W mroź­ny ponie­dzia­łek 6 grud­nia 2021r. „Św. Miko­łaj wraz z rodzi­ną” zago­ścił w naszej szko­le. Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie ubra­na w cha­rak­te­ry­stycz­ne stro­je miko­łaj­ko­we skła­da­ła sobie naj­szczer­sze życze­nia i obda­ro­wy­wa­ła pre­zen­ta­mi. Magia tego dnia spra­wi­ła, że każ­dy zaka­ma­rek szko­ły prze­peł­nio­ny był rado­sną, peł­ną wza­jem­nej życz­li­wo­ści atmos­fe­rą, wpro­wa­dza­ją­cą nas w okres przed­świą­tecz­ny. 
Kim był Świę­ty Miko­łaj? To postać koja­rzo­na przede wszyst­kim z obda­ro­wy­wa­niem, dla­te­go Ojciec Świę­ty Jan Paweł II nazwał go „patro­nem daru czło­wie­ka dla czło­wie­ka”. Czy­ny tego Świę­te­go uczą, w jaki spo­sób korzy­stać z „rze­czy mate­rial­nych”, a skrom­ność i umi­ło­wa­nie spra­wie­dli­wo­ści to war­to­ści uni­wer­sal­ne. Pamię­taj­my jed­nak, aby nie tyl­ko dzień 6 grud­nia, ale każ­dy wspól­ny dzień był oka­zją do skła­da­nia sobie naj­szczer­szych życzeń, a w obec­nej sytu­acji pan­de­mii życz­my sobie przede wszyst­kim nie­usta­ją­ce­go zdro­wia!
W imie­niu Samo­rzą­du Uczniow­skie­go dzię­ku­je­my wszyst­kim uczniom ZST za zaan­ga­żo­wa­nie w akcję Miko­łaj­ko­wą, cie­szy­my się, że choć na chwi­lę każ­dy z nas mógł wcie­lić się w rolę Świę­te­go Miko­ła­ja.

Samo­rząd Uczniow­ski ZST

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„157”]