Miko­łaj­ko­wa Akcja Cha­ry­ta­tyw­na „Misie TULIsie”.

Miko­łaj­ko­wa Akcja Cha­ry­ta­tyw­na „Misie TULIsie”.

gru­dzień 2018r.

Samo­rząd Uczniow­ski infor­mu­je, że 6 grud­nia w naszej szko­le odbę­dzie się Miko­łaj­ko­wa Akcja Cha­ry­ta­tyw­na pod hasłem „Misie TULI­sie”.
Bio­rąc udział w naszej zbiór­ce spra­wi­my radość nowym wła­ści­cie­lom misiów, ale przede wszyst­kim pomo­że­my potrze­bu­ją­cym dzie­ciom.
1 kla­sa – 1 nowy plu­szo­wy miś

W tej akcji roz­miar będzie miał zna­cze­nie!
Misie do 30 cm – „Dzień bez pyta­nia” dla kla­sy
Misie od 31 – 100 cm- „Dzień bez pyta­nia”+ 10 pkt. do zacho­wa­nia
Misie powy­żej 100 cm – „Dzień bez pyta­nia”+ 10 pkt. do zacho­wa­nia + słod­ki upominek.

Misie nale­ży przy­nieść 6 grud­nia (czwar­tek) do SU, któ­ry będzie na Was cze­kał na holu przy Izbie Pamię­ci od godzi­ny 7:30.
Wszyst­kie maskot­ki zosta­ną prze­ka­za­ne pod­opiecz­nym Domu Małych Dzie­ci w Chełmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *