Miko­łaj­ko­wa Akcja Charytatywna

Miko­łaj­ko­wa Akcja Charytatywna

gru­dzień 2016

Filan­trop, spo­łecz­nik, dobry duch, dobro­czyń­ca- każ­de z tych okre­śleń pasu­je do Was, Dro­gie Kole­żan­ki i Dro­dzy Kole­dzy, ponie­waż tego­rocz­na Miko­łaj­ko­wa Akcja Cha­ry­ta­tyw­na ma na swo­im kon­cie szcze­gól­ne liczby:

195 cze­ko­lad,

120 bato­ni­ków,

81 opa­ko­wań ciastek,

mnó­stwo plu­szo­wych masko­tek,

a przede wszyst­kim wie­le uśmiech­nię­tych twa­rzy dzie­ci z Domu Małe­go Dziec­ka w Chełmie.

Dzię­ki Wam potwier­dza­my po raz kolej­ny, że nasze wspól­ne akcje cha­ry­ta­tyw­ne mają sens i moty­wu­ją wszyst­kich do dzia­łań społecznych.

„Dobro to nie jest wie­dza, to jest czyn”.

Zachę­ca­my Was do dal­szych dzia­łań na rzecz innych.

Przez cały rok szkol­ny w biblio­te­ce odby­wa­ją się nastę­pu­ją­ce akcje:

- Zbiór­ka pla­sti­ko­wych kor­ków dla Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Osób Potrze­bu­ją­cych „Przy­tu­li­sko”

- Zbiór­ka plu­szo­wych masko­tek, zaba­wek, arty­ku­łów biu­ro­wych i pla­stycz­nych, gier plan­szo­wych, puz­zli itp. dla Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci w Chełmie

- Oku­la­ry dla Afry­ki- korek­cyj­ne i przeciwsłoneczne.

Wasze wiel­kie ser­ce nagro­dzo­ne będzie uśmie­chem dzie­ci i osób star­szych oraz punk­ta­mi do zachowania.

Do zoba­cze­nia … w bibliotece.

Alek­san­dra Kołodziej

Zastęp­ca prze­wod­ni­czą­cej Samo­rzą­du Uczniowskiego