Mło­dzi hono­ro­wi daw­cy krwi w Bogdance

Mło­dzi hono­ro­wi daw­cy krwi w Bogdance

Hono­ro­wi krwio­daw­cy z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie uczest­ni­czy­li w dniu 23.06.2016 r. w wyciecz­ce do kopal­ni węgla kamien­ne­go „Bog­dan­ka”. Lubel­ski Węgiel „Bog­dan­ka” S.A. jest jed­nym z lide­rów ryn­ku pro­du­cen­tów węgla kamien­ne­go w Pol­sce i naj­więk­szym pra­co­daw­cą w naszym woje­wódz­twie. Zarząd kopal­ni Lubel­ski Węgiel„Bogdanka” S.A. pro­mu­je hono­ro­we krwio­daw­stwo i krwio­lecz­nic­two jako prze­jaw wolon­ta­ria­tu pra­cow­ni­cze­go. Wyra­zem tego jest zaan­ga­żo­wa­nie Klu­bu Hono­ro­wych Daw­ców Krwi im. Z. Goli przy LW Bog­dan­ka z Pre­ze­sem Dariu­szem Cież­kow­skim w ideę aktyw­ne­go pro­mo­wa­nia ini­cja­tyw na rzecz hono­ro­we­go krwio­daw­stwa. Zor­ga­ni­zo­wa­no „Pik­nik krwio­daw­czy”, w ten spo­sób pro­mu­je się mło­dych hono­ro­wych daw­ców krwi z ZST, któ­rzy w XII edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie” odda­li łącz­nie 120 litrów 150 ml krwi. Wyra­zem tego było odde­le­go­wa­nie nad­szty­ga­ra Lesz­ka Raw­skie­go i Spo­łecz­ne­go Inspek­to­ra Pra­cy do opro­wa­dze­nia gru­py mło­dzie­ży po tere­nie pod­ziem­nych wyro­bisk kopalni.

Pod­czas zwie­dza­nia kopal­ni wybra­ny­mi warian­ta­mi tras przy­bli­żo­no mło­dzie­ży tema­ty­kę zagro­żeń w pra­cy gór­ni­ków oraz bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia maszyn i urzą­dzeń gór­ni­czych, włącz­nie z pra­cą kom­baj­nu na ścia­nie wydo­byw­czej. W wypo­wie­dzi opro­wa­dza­ją­cych zna­la­zły się rów­nież ele­men­ty histo­rii tego wyjąt­ko­we­go miej­sca zacho­wa­ne do dnia dzi­siej­sze­go w ska­mie­nia­ło­ściach. Nie mogło zabrak­nąć przed­sta­wie­nia budo­wy geo­lo­gicz­nej zło­ża LZW zna­czą­co róż­nią­ce­go się od zło­ża gór­no­ślą­skie­go z cha­rak­te­ry­sty­kę pokła­dów obec­nie eks­plo­ato­wa­nych oraz kon­cep­cje zmia­ny obsza­ru gór­ni­cze­go pla­no­wa­ne­go w kie­run­ku połu­dnio­wym poprzez przy­łą­cze­nie czę­ści zaso­bów z obsza­ru K‑3. Mło­dzież wędru­jąc kopal­nia­ny­mi wyro­bi­ska­mi, wśród pra­cu­ją­cych gór­ni­ków na pozio­mie 960 metrów pod zie­mią uczest­ni­czy­ła rów­nież w lek­cji wycho­waw­czej, sły­sząc pozdro­wie­nie „Szczęść Boże” i uchy­la­ne z tego powo­du kaski jako znak, że gór­ni­cy pra­cu­ją­cy na dole zda­ją sobie spra­wę z zagro­że­nia i potrze­bu­ją wspar­cia oraz opieki.

W gro­nie prze­miesz­cza­ją­cych się pod­ziem­nym labi­ryn­tem kory­ta­rzy zna­leź­li się ucznio­wie z kla­sy III IG Kamil Guz, Paweł Werem­ko, Piotr Pylak, Adam Grad, Grze­gorz Czer­won­ka, Patryk Urban, Damian Makow­ski, Damian Jastrzęb­ski, Paweł Powa­ga, Kamil Len­kie­wicz, Adrian Szwed i Arka­diusz Aponiuk.

[Best_Wordpress_Gallery id=„25” gal_title=„Mlodzi hono­ro­wi daw­cy w Bogdance”]