Mło­dzież z ZST w Cheł­mie kul­ty­wu­je pamięć o jeń­cach wojennych

Mło­dzież z ZST w Cheł­mie kul­ty­wu­je pamięć o jeń­cach wojennych

listo­pad 2021r.

30.10.2021 roku ucznio­wie klas 3EK, 3PMt, 4EK, 4I Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie pod opie­ką nauczy­cie­la Mariu­sza Śli­wy upo­rząd­ko­wa­li cmen­tarz jeń­ców wojen­nych przy ul. Okszow­skiej. Dzia­ła­nia mło­dzie­ży i hono­ro­wych daw­ców krwi wyni­ka­ją z przy­stą­pie­nia do ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu „Nasza wspól­na prze­szłość – ucznio­wie adop­tu­ją zabyt­ki”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Cen­trum Edu­ka­cji Oby­wa­tel­skiej w Warszawie.

W tym histo­rycz­nym miej­scu była obec­na pani Poseł na Sejm RP IX kaden­cji Anna Dąbrow­ska – Bana­szek, v‑ce dyrek­tor szko­ły – Grze­gorz Czy­żyk, dr Andrzej Rybak oraz dr Paweł Kier­ni­kow­ski.

Zło­żo­no wie­niec w miej­scu pamię­ci naro­do­wej, zapa­lo­no zni­cze oraz chwi­lą ciszy uczczo­no pamięć tysię­cy jeń­ców pocho­wa­nych w tej chełm­skiej nekro­po­lii. War­to wspo­mnieć, że Samo­rząd Mia­sta Chełm ufun­do­wał tabli­cę gra­ni­to­wą, odsło­nię­tą 15 maja 2014 roku w 70 rocz­ni­cę likwi­da­cji obo­zu Sta­lag 319 A. Do zebra­nych, w kil­ku zda­niach, odnio­sła się pani poseł na Sejm RP IX kaden­cji Anna Dąbrow­ska – Bana­szek oraz drAn­drzej Rybak, autor książ­ki „Sta­lag 319 w Cheł­mie”, któ­ry przed­sta­wił histo­rycz­ny zarys dzie­jów obo­zu jenieckiego.

Zebra­ni uczci­li rów­nież pamięć bru­tal­nie pomor­do­wa­nych przez Gesta­po 3 i 4 lip­ca 1940 r. w Kumo­wej Doli­nie przed­sta­wi­cie­li inte­li­gen­cji zie­mi chełm­skiej i kra­sno­staw­skiej. Pod­czas egze­ku­cji 36 osób zamor­do­wa­ni zosta­li m.in. Tade­usz Toma­szew­ski – Pre­zy­dent Cheł­ma jego zastęp­ca – Ste­fan Umiń­ski oraz Win­cen­ty Kociu­ba rol­nik, poli­tyk II Rze­czy­po­spo­li­tej, poseł na Sejm. W lip­cu 2004 Pre­zy­dium Sej­mu zde­cy­do­wa­ło o uczcze­niu pamię­ci par­la­men­ta­rzy­stów II RP i w holu głów­nym gma­chu sej­mo­we­go umiesz­czo­no jego nazwi­sko na mar­mu­ro­wej tablicy.

Zale­ce­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej jest rów­nież, uwraż­li­wie­nie mło­dych ludzi na potrze­bę pie­lę­gno­wa­nia pamię­ci o boha­te­rach naszej wolności.

Cmen­tarz przy ul. Okszow­skiej kry­je pro­chy 60 tysię­cy pomor­do­wa­nych i zmar­łych jeń­ców, róż­nych naro­do­wo­ści, w tym głów­nie wzię­tych do nie­wo­li żoł­nie­rzy Armii Czer­wo­nej, ale tak­że żoł­nie­rzy fran­cu­skich, angiel­skich, bel­gij­skich, wło­skich oraz pol­skich par­ty­zan­tów, któ­rzy byli wię­zie­ni przez hitle­row­ców w pobli­skim Sta­la­gu 319 A. Znaj­du­je się tam 75 zbio­ro­wych mogił jeń­ców wojennych.

W sprzą­ta­niu nekro­po­lii wzię­li udział krwiodawcy:

Kla­sa 3EKSajuk Piotr, Wasi­lew Mate­usz, Miro­niuk Krzysz­tof, Kociu­bow­ski Jaro­sław.

Kla­sa 3PMtChi­li­mo­niuk Michał, Ści­gaj Michał, Korze­niew­ski Kac­per, Macu­le­wicz Hubert.

Kla­sa 4EKBoj­czuk Bar­tosz, Mocior Kon­rad. Kla­sa 4 I – Brzysz­ko Maciej, Dumicz Maciej, Kogu­ciuk Mate­usz, Kosow­ski Łukasz, Krzy­ża­now­ski Eryk, Nastaj Jakub.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„156”]