Naro­do­we Czy­ta­nie „QUO VADIS” Hen­ry­ka Sienkiewicza

Naro­do­we Czy­ta­nie „QUO VADIS” Hen­ry­ka Sienkiewicza

Zapro­sze­nie

Dnia 3 wrze­śnia 2016r. (w sobo­tę) ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych na Naro­do­we Czy­ta­nie „QUO VADIS” Hen­ry­ka Sienkiewicza.

W auli szko­ły, w godzi­nach 10.00 ‑11.30, każ­da chęt­na oso­ba może prze­czy­tać ulu­bio­ny frag­ment powieści.

Biblio­te­ka szkol­na przy­go­tu­je wysta­wę dzieł B. Pru­sa oraz gazet­kę pt. „Hen­ryk Sien­kie­wicz na wesoło”.

Mło­dzież ZST przy­po­mni rów­nież bio­gra­fię autora.

Następ­nie od godz. 12.00 zachę­ca­my do uczest­nic­twa w Naro­do­wym Czy­ta­niu na Pla­cu Łuczkowskiego.

Akcja skie­ro­wa­na jest do uczniów, rodzi­ców, nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły oraz spo­łecz­no­ści lokalnej.

Bar­ba­ra Kossak

Elż­bie­ta Wiewiór