Naro­do­we Czytanie

Naro­do­we Czytanie

wrze­sień 2019r.

Dyrek­cja, nauczy­cie­le i ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie, włą­cza­jąc się już po raz ósmy w Ogól­no­pol­ską Akcję Naro­do­we­go Czy­ta­nia, spo­tka­li się 7 wrze­śnia 2019r. w auli szkol­nej, aby oddać się lek­tu­rze dzieł M. Konop­nic­kiej, E. Orzesz­ko­wej, B. Pru­sa, H. Sien­kie­wi­cza, W. S. Rey­mon­ta, H. Rze­wu­skie­go i B. Schul­za. Wybra­ne i wspól­nie prze­czy­ta­ne tek­sty sta­ły się inspi­ra­cją do roz­wa­żań na temat uni­wer­sal­nych war­to­ści: empa­tii, tole­ran­cji, rodzi­ny, patrio­ty­zmu, spra­wie­dli­wo­ści oraz sza­cun­ku do ojczy­ste­go języ­ka i tra­dy­cji. Miło spę­dzo­ne chwi­le, spra­wia­ją, że taka for­ma pre­zen­ta­cji dorob­ku kul­tu­ro­we­go jest dosko­na­łą i atrak­cyj­ną lek­cją wycho­waw­czą kształ­tu­ją­cą posta­wy patrio­tycz­ne i społeczne.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„103”]