Naro­do­we Świę­to Niepodległości

Naro­do­we Świę­to Niepodległości

listo­pad 2020r.


Być zwy­cię­żo­nym i nie ulec – to zwy­cię­stwo,
zwy­cię­żyć i spo­cząć na lau­rach – to klę­ska

J. Pił­sud­ski

Dro­dzy Ucznio­wie, Sza­now­ni Państwo!

11 listo­pa­da 2020 roku świę­tu­je­my 102 rocz­ni­cę Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę. Dzień ten to sym­bol miło­ści do Ojczy­zny, wal­ki o wol­ność, sym­bol wia­ry i zwycięstwa.

5 sierp­nia 1772 roku w Peters­bur­gu pod­pi­sa­no kon­wen­cję rozbiorową.

Rosja, Pru­sy i Austria zawar­ły mię­dzy sobą sojusz i doko­na­ły roz­bio­rów Pol­ski. Podej­mo­wa­no pró­by rato­wa­nia ojczy­zny, ale sil­ne woj­ska państw zabor­czych sku­tecz­nie te pró­by uda­rem­ni­ły. Pol­ska prze­sta­ła ist­nieć na mapach świa­ta, ale nie w ser­cach Polaków.

Nasi roda­cy z wiel­kim odda­niem podej­mo­wa­li wal­ki zbroj­ne. Nie­ste­ty, zabor­cy byli sil­niej­si. Upa­dły kolej­ne zry­wy nie­pod­le­gło­ścio­we: Powsta­nie Kościusz­kow­skie, Powsta­nie Listo­pa­do­we, Powsta­nie Styczniowe.

I przy­szedł wresz­cie taki czas na począt­ku XX wie­ku, któ­ry do histo­rii prze­szedł pod nazwą I woj­ny świa­to­wej. Skłó­co­ne pań­stwa zabor­cze wal­czy­ły ze sobą. W ser­cach Pola­ków zapło­nę­ła nadzie­ja, że nad­cho­dzi wyzwo­le­nie. Józef Pił­sud­ski ruszył do boju ze swy­mi legio­na­mi. Roz­po­czął się ostat­ni etap wal­ki o wolność.

11 listo­pa­da 1918 roku w Com­pie­gne pod­pi­sa­no kapi­tu­la­cję na fron­cie zachod­nim. Rada Regen­cyj­na prze­ka­za­ła Józe­fo­wi Pił­sud­skie­mu naczel­ne dowódz­two Woj­ska Pol­skie­go i powie­rzy­ła misję utwo­rze­nia Rzą­du Narodowego.

Coś, co mogło wyda­wać się tyl­ko marze­niem, sta­ło się praw­dą! Pań­stwo pol­skie po 123 latach nie­wo­li odro­dzi­ło się!

Zgod­nie z tra­dy­cją obcho­dzi­my to nie­zwy­kłe świę­to w spo­sób szcze­gól­ny tak­że w tym roku. Tym bar­dziej myślę, że zda­je­my sobie spra­wę, że Ojczy­zna to jeden wiel­ki zbio­ro­wy obo­wią­zek, to toż­sa­mość, odpo­wie­dzial­ność, przy­na­leż­ność, to odpo­wiedź na wyzwa­nia, poko­ny­wa­nie trud­no­ści i reali­za­cja pod­ję­tych zobowiązań.

Pozdra­wiam wszyst­kich ser­decz­nie i bar­dzo pro­szę byście wzię­li udział w naro­do­wym zaśpie­wa­niu Hym­nu, Mazur­ka Dąbrow­skie­go, w dniu 11 listo­pa­da o godzi­nie 12.00. To tak­że nasza szkol­na tradycja.

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych
Bar­ba­ra Baluk