Naro­do­wy Dzień Spor­tu w Chełmie

Naro­do­wy Dzień Spor­tu w Chełmie

wrze­sień 2019r.

Na obiek­tach Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji w ramach Naro­do­we­go Dnia Spor­tu odby­ły się Bie­gi Prze­ła­jo­we o Puchar Dyrek­to­ra Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych Bar­ba­ry Baluk. Patro­nat na siód­mą już edy­cją Naro­do­we­go Dnia Spor­tu objął mini­ster Spor­tu i Tury­sty­ki Witold Bań­ka oraz Pol­ski Komi­tet Olim­pij­ski. Zawo­dy zor­ga­ni­zo­wa­li nauczy­cie­le wycho­wa­nia fizycz­ne­go, a uro­czy­ste­go otwar­cia impre­zy doko­nał wice­dy­rek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie Janusz Naj­da. Naj­lep­sza szóst­ka zawod­ni­ków nagro­dzo­na zosta­ła pucha­ra­mi i nagro­da­mi rze­czo­wy­mi. Naj­szyb­ciej dystans 900 m. poko­nał Wik­tor Sosiń­ski. Dru­gą loka­tę zajął Remi­giusz Zazu­la, a na trze­cim miej­scu bieg ukoń­czył Adam Kuryś. Kolej­ne pozy­cje zaj­mo­wa­li: Kamil Wró­bel, Hubert Macu­le­wicz, Łukasz Nafalski.

Opie­ku­na­mi mło­dych pasjo­na­tów spor­tu i orga­ni­za­to­ra­mi zawo­dów byli : Miro­sław Marzec, Mie­czy­sław Czwa­liń­ski, Zdzi­sław Biały,Dariusz Jabłoń­ski i Leszek Leśniak.