Nasi bad­min­to­ni­ści meda­li­sta­mi mistrzostw woje­wódz­twa lubelskiego

Nasi bad­min­to­ni­ści meda­li­sta­mi mistrzostw woje­wódz­twa lubelskiego

W Lubar­to­wie 15 listo­pa­da 2023r. odby­ły się woje­wódz­kie zawo­dy w bad­min­to­nie w ramach lice­alia­dy woje­wódz­twa lubel­skie­go. Wystar­to­wa­ło dzie­sięć dru­żyn chłopców.

Nasza dru­ży­na wystą­pi­ła w skła­dzie: Jakub Kamiń­ski (z kl. III Mti), Maciej Ogrod­nik (III Ek), Piotr Rać­ko­wicz (III Ms). Osta­tecz­nie zaję­ła III miejsce.

Naszą dru­ży­ną pod­czas mistrzostw opie­ko­wał się p. Zdzi­sław Biały.