„Nie śmie­ci­my – Sprzą­ta­my – Zmieniamy”

„Nie śmie­ci­my – Sprzą­ta­my – Zmieniamy”

20 wrze­śnia 2019r.

Ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w akcji „ Sprzą­ta­nie Świa­ta – Pol­ska 2019”. Celem tego­rocz­nej edy­cji , oprócz upo­rząd­ko­wa­nia lokal­ne­go śro­do­wi­ska, było uwraż­li­wie­nie mło­dzie­ży na pro­blem racjo­nal­ne­go gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi oraz kształ­to­wa­nie posta­wy świa­do­me­go i odpo­wie­dzial­ne­go kon­su­men­ta, dba­ją­ce­go o śro­do­wi­sko naturalne.

W akcji uczest­ni­czy­ło 71 uczniów klas II Ke , I KP, I MS pod opie­ką p. Wie­sła­wa Jezier­skie­go, Woj­cie­cha Sien­kie­wi­cza i Rado­sła­wa Bie­la­ka. Akcję koor­dy­no­wał p. J.Soszyński.