Nie­kwe­stio­no­wa­ny suk­ces mło­dzie­ży ZST w strze­lec­twie pneumatycznym

Nie­kwe­stio­no­wa­ny suk­ces mło­dzie­ży ZST w strze­lec­twie pneumatycznym

kwie­cień 2019r.

30 kwiet­nia uczeń naszej szko­ły Bar­tosz Kaniew­ski zajął pierw­sze miej­sce w Lubel­skim Fina­le Woje­wódz­kim 58. Ogól­no­pol­skich Zawo­dów Strze­lec­kich „O SREBRNE MUSZKIETY 2019” w kate­go­rii indy­wi­du­al­nej chłop­ców. Nato­miast dru­ży­na w skła­dzie: Bar­tosz Kaniew­ski, Paweł Kaniew­ski i Hubert Kaniew­ski zaję­ła dru­gie miej­sce w kate­go­rii dru­ży­no­wej chłop­ców, prze­gry­wa­jąc wal­kę o pierw­sze miej­sce tyl­ko jed­nym punk­tem. Orga­ni­za­to­rem zawo­dów woje­wódz­kich był Lubel­ski Zarząd Woje­wódz­ki Ligi Obro­ny Kra­ju we współ­pra­cy z Kura­to­rium Oświa­ty w Lubli­nie. Zawo­dy odby­ły się w Pusz­czy, na nowej strzel­ni­cy LOK. 

Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„97”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *