Nowy rok – Nowy sukces

Nowy rok – Nowy sukces

13 stycz­nia 2023r.

ZST naj­lep­szą szko­łą zawo­do­wą w Cheł­mie w „Ran­kin­gu tech­ni­ków 2023” mie­sięcz­ni­ka „Per­spek­ty­wy”
 
Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że Tech­ni­kum Nr 2 jako jed­na z naj­lep­szych szkół zawo­do­wych w Pol­sce ponow­nie zosta­ła odzna­czo­na Srebr­ną Tar­czą w „Ran­kin­gu tech­ni­ków 2023”. Od 2015 roku nie­zmien­nie potwier­dza­my wyso­ką jakość kształ­ce­nia. Mamy już kil­ka brą­zo­wych i srebr­nych tarcz, ale zło­ta jest naszą aspi­ra­cją. W bie­żą­cym roku nie­wie­le nam do niej zabra­kło, bo zale­d­wie 4,10 WSK (WSK – głów­ne wskaź­ni­ki ran­kin­go­we ozna­cza­ją­ce odnie­sie­nie war­to­ści do wyni­ku naj­lep­szej szko­ły). Tech­ni­kum nr 2 zaję­ło 214 miej­sce z 52,90 WSK w Pol­sce i awan­so­wa­ło z 462 miej­sca z roku 2022r. W ran­kin­gu woje­wódz­kim tech­ni­ków szko­ła upla­so­wa­ła się na 13 miej­scu awan­su­jąc z 20 w roku poprzed­nim.
 
W ran­kin­gu matu­ral­nym wyni­ki szko­ły to 193 miej­sce w kra­ju i 28 w woje­wódz­twie.
 
Wyso­kie wyni­ki egza­mi­nów zewnętrz­nych, suk­ce­sy w olim­pia­dach decy­du­ją o naszej kla­sy­fi­ka­cji, ale dla nas naj­waż­niej­szy jest suk­ces ucznia, któ­ry dosko­na­li swą wie­dzę i umie­jęt­no­ści pod skrzy­dła­mi zaan­ga­żo­wa­nych w pra­cę nauczy­cie­li i wycho­waw­ców w nowo­cze­snych pra­cow­niach w atmos­fe­rze życz­li­wo­ści i zro­zu­mie­nia.
 
Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie jest naj­lep­szą szko­łą zawo­do­wą w naszym mie­ście, z cze­go jeste­śmy bar­dzo dumni.