NUDA? NIE W ZST 😊

NUDA? NIE W ZST 😊

kwie­cień 2022r.

Czy w szko­le musi być nud­no? Czy ple­cak z książ­ka­mi, zeszy­ta­mi musi się koja­rzyć z „(pod) nosze­niem cię­ża­rów”? W NASZEJ SZKOLE – NIE! 1 kwiet­nia 2022r. oka­za­ło się, że dzię­ki naszej kre­atyw­no­ści, zwy­czaj­ny ple­cak może odejść do lamu­sa, ustę­pu­jąc miej­sca bar­dziej wymyśl­nym „tech­ni­ca­kom”. Koniecz­ność zastą­pie­nia ple­ca­ka czymś innym zain­spi­ro­wa­ła nas do inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, któ­re budzi­ły cie­ka­wość i sta­ły się źró­dłem rado­snej atmos­fe­ry. Naj­wię­cej emo­cji wzbu­dził prze­pro­wa­dzo­ny na dłu­giej prze­rwie kon­kurs na naj­lep­szy „tech­ni­cak”. Do rywa­li­za­cji o Grand Prix ZST zgło­szo­no min.: tacz­kę z syre­ną poli­cyj­ną, sku­ter, różo­wą gra­ją­ca toa­let­kę księż­nicz­ki, dron, pral­kę „Fra­nię”, namiot…

Pomy­sło­wość i tech­nicz­ny aspekt zapro­po­no­wa­nych przez nas roz­wią­zań oce­nia­ło jury w skła­dzie: pan Janusz Naj­da – dyrek­tor ZST, pani Beata Świ­der­ska i pani Mał­go­rza­ta Dur­ko-Woj­ta­szak – przed­sta­wi­ciel­ki Rady Peda­go­gicz­nej oraz Adam KuryśMar­ty­na Stę­pień – przed­sta­wi­cie­le mło­dzie­ży .

Kon­kur­su pro­wa­dzi­ła pani Iwo­na Sobiesz­czuk peda­gog i opie­kun SU. Zwy­cięz­cą tej nie­co­dzien­nej rywa­li­za­cji i zdo­byw­cą głów­nej nagro­dy ufun­do­wa­nej przez pana Janu­sza Naj­dę – dyrek­to­ra naszej szko­ły, został Mate­usz Sane­lu­ta, uczeń kla­sy 3Ms, któ­ry wła­sno­ręcz­nie wyko­nał „drew­ne­cak”. Mate­usz został zapro­szo­ny na uro­czy­ste śnia­da­nie w dyrek­tor­skim gabi­ne­cie. Lau­re­aci kolej­nych miejsc mie­li „zagwa­ran­to­wa­ne” sta­ran­nie odro­bio­ne zada­nia domo­we z języ­ka pol­skie­go i mate­ma­ty­ki przez nauczy­cie­li tych przed­mio­tów oraz moż­li­wość wybo­ru „dnia bez pyta­nia”. Ale w opi­nii uczniów naj­waż­niej­sza była stwo­rzo­na przez cała spo­łecz­ność szkol­ną atmos­fe­ra wspól­nej zaba­wy, rado­ści i moż­li­wo­ści podzie­le­nia się swo­imi pomy­sła­mi oraz talen­ta­mi.

A na kory­ta­rzach dało się sły­szeć od uczniów: : „…wszy­scy bawi­li się rewe­la­cyj­nie. Liczy­my na powtór­kę za rok!”

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„164”]