Przed obli­cze Jasno­gór­skiej Pani

Przed obli­cze Jasno­gór­skiej Pani

W dn. 15 X 2016r., roku Jubi­le­uszu 1050- lecia chrztu Pol­ski i 90 – lecia ZST nasi matu­rzy­ści wzię­li udział w piel­grzym­ce na Jasną Górę.

Hasło tego­rocz­nej piel­grzym­ki „Idź­cie i nauczaj­cie’’ to prze­sła­nie dla mło­dych, któ­rzy sta­ją na eta­pie podej­mo­wa­nia życio­wych decy­zji. Każ­dy z matu­rzy­stów w tym szcze­gól­nym Roku Miło­sier­dzia Boże­go z reflek­sją i modli­twą powie­rzał swe życie Mat­ce Bożej. Mło­dzież wraz z Pocz­tem Sztan­da­ro­wym god­nie uczest­ni­czy­ła w Dro­dze Krzy­żo­wej i Mszy Świę­tej, któ­rą cele­bro­wał bp. Józef

Wró­bel.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„true” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„11”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *