Odszedł Ś.P. Hen­ryk Szew­czyk wie­lo­let­ni nauczy­ciel prak­tycz­nej nauki zawodu

Odszedł Ś.P. Hen­ryk Szew­czyk wie­lo­let­ni nauczy­ciel prak­tycz­nej nauki zawodu

28 mar­ca 2023r.

Umar­łych wiecz­ność dotąd trwa,
dokąd pamię­cią im się pła­ci
- W. Szymborska

Pogrą­żo­na w żalu Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych zawia­da­mia, że dn. 25 mar­ca 2023r. w wie­ku 87 lat odszedł

Ś.P. Hen­ryk Szewczyk

wie­lo­let­ni nauczy­ciel prak­tycz­nej nauki zawo­du w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie, cenio­ny za two­rze­nie wyjąt­ko­wej atmos­fe­ry pod­czas zajęć z ucznia­mi, empa­tię i kole­żeń­stwo oraz pre­cy­zję wytwa­rza­nia urzą­dzeń eks­por­to­wych.

Pozo­sta­nie w naszej pamię­ci jako oso­ba wraż­li­wa, otwar­ta na potrze­by innych oraz w peł­ni odda­na swo­jej pracy.

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się 28 mar­ca 2023r. o godz. 14:00 w Bazy­li­ce Naro­dze­nia NMP w Cheł­mie (modli­twa różań­co­wa roz­pocz­nie się o 13.30).