Ogło­sze­nie o nabo­rze na stanowisko

RATOWNIKA

w Ośrod­ku Wypo­czyn­ko­wym Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych nad Jezio­rem Bia­łym w miesiącu

LIPIEC 2017

1. Okre­śle­nie sta­no­wi­ska pomocniczego:
Ratow­nik wod­ny – (2 etaty)
2. Wyma­ga­nia niezbędne:
a) peł­na zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych oraz korzy­sta­nie z peł­ni praw publicznych,
b) nie­ka­ral­ność za umyśl­ne prze­stęp­stwo ści­ga­ne z oskar­że­nia publicz­ne­go lub umyśl­ne prze­stęp­stwo skarbowe,
c) oby­wa­tel­stwo pol­skie (o sta­no­wi­sko mogą ubie­gać się rów­nież oso­by nie posia­da­ją­ce oby­wa­tel­stwa pol­skie­go zgod­nie z art. 11 ust. 2 i 3 usta­wy z dnia 21 listo­pa­da 2008r. o pra­cow­ni­kach samo­rzą­do­wych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.),
d) wykształ­ce­nie mini­mum zawodowe,
e) aktu­al­ne upraw­nie­nia ratow­ni­ka wod­ne­go tj.
– zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu szko­le­nia ratow­ni­ków zgod­ne­go z wzo­rem MSW sta­no­wią­cym załącz­nik do Roz­po­rzą­dze­nia MSW z dnia 21 czerw­ca 2012r. (Dz.U. poz. 747 z 2012r.),
lub
– zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu kur­su ratow­ni­ka WOPR lub star­sze­go ratow­ni­ka WOPR roz­po­czy­na­ją­ce­go się przed dniem 31 grud­nia 2009 roku wg pro­gra­mu szko­le­nia okre­ślo­ne­go w Usta­wie z dnia 18 sierp­nia 2011r. (Dz.U. Nr 2008 poz. 1240 z 2011r.),
lub
– zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu kur­su Ratow­ni­ka Wod­ne­go Pły­wal­ni lub Star­sze­go Ratow­ni­ka Wod­ne­go, roz­po­czy­na­ją­ce­go się od 1 stycz­nia 2010 roku do 31 grud­nia 2011 roku wg nowe­go pro­gra­mu szko­le­nio­we­go okre­ślo­ne­go w Usta­wie z dnia 18 sierp­nia 2011r. (Dz.U. Nr 208 poz. 1240 2011r.),
f) zaświad­cze­nie o ukoń­czo­nym kur­sie KPP,
g) zna­jo­mość języ­ka polskiego,
h) doświad­cze­nie zawo­do­we na podob­nym stanowisku.

3. Wyma­ga­nia dodatkowe:
a) dys­po­zy­cyj­ność (pra­ca zmia­no­wa), uczci­wość, odpo­wie­dzial­ność za reali­zo­wa­ne zada­nia, sys­te­ma­tycz­ność i kon­se­kwen­cja w dzia­ła­niu, komu­ni­ka­tyw­ność, dokład­ność, otwar­tość na innowacyjność,

4. Zakres wyko­ny­wa­nych zadań na stanowisku:
a) peł­nie­ni służ­by na wyzna­czo­nym sta­no­wi­sku, sta­łe obser­wo­wa­nie powierzch­ni wody, nie­zwłocz­ne reago­wa­nie na każy sygnał wzy­wa­nia pomo­cy oraz podej­no­wa­nie okcji ratowniczej,
b) kon­tro­la sta­nu urzą­dzeń oraz sprzę­tu, któ­re zapew­nia­ją bez­pie­czeń­stwo osó kąpią­cych się,
c) sygna­li­zo­wa­nie, za pomo­cą urzą­dzeń alar­mo­wych, prze­kro­czeń regulaninu,
d) reago­wa­nie na wszel­kie wypad­ki naru­sze­nia regu­la­mi­nu obo­wią­zu­ją­ce­go na tere­nie kąpieliska,
e) dopil­no­wa­nie prze­strze­ga­nia zasad higie­ny przez korzy­sta­ją­cych z kąpieliska,
f) oczysz­cza­nie powierzch­ni wody i dna z wszel­kich przedmiotów,
g) przy­go­to­wa­nie i kon­ser­wa­cja sprzę­tu ratowniczego,
h) pono­sze­nie odpowiedzialności:
– za porzą­dek kąpieliska,
– mate­rial­nej za powie­rzo­ny sprzęt i urządzenia,
– za bez­pie­czeń­stwo osób kąpią­cych się.

5. Wyma­ga­ne dokumenty:
a) pod­pi­sa­ne odręcz­nie: list moty­wa­cyj­ny , życiorys,
b) pod­pi­sa­ne odręcz­nie oświad­cze­nie kan­dy­da­ta o nie­ka­ral­no­ści za umyśl­ne przstęp­stwo ści­ga­ne z oskar­że­nia publi­zne­go lub za umyśl­ne prze­stęp­stwo skar­bo­we – załącz­nik 1
c) pod­pi­sa­ne odręcz­nie oświad­cze­nie o zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych oraz korzy­sta­niu z peł­ni praw oby­wa­tel­skich – wg wzo­ru – załącz­ni k2,
d) kopie doku­men­tów poświad­cza­ją­cych wykształ­ce­nie oraz kwalifikacje,
e) kopie świa­dectw pra­cy potwier­dza­ją­cych doświad­cze­nie zawo­do­we na podob­nym stanowisku,
f) kopie innych dodat­ko­wych doku­men­tów o posia­da­nych kwa­li­fi­ka­cjach i umie­jęt­no­ściach, opi­nie, referencje,
g) kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy dla osób ubie­ga­ją­cych się o zatrud­nie­nie zgod­nie z wzo­rem sta­no­wią­cycm załącz­nik do Roz­po­rzą­dze­nia Misni­stra Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­niej z dnia 10 lip­ca 2009r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zakre­su przez pra­co­daw­ców doku­men­ta­cji w spra­wach zwią­za­nych ze sto­sun­ku pra­cy oraz spo­so­bu pro­wa­dze­nia akt oso­bo­wych pra­cow­ni­ka (Dz.U. Nr. 115, poz. 971) – wg wzo­ru załącz­nik 3

Za wia­ry­god­ność przed­sta­wio­nych kopii doku­men­tów pono­śi peł­ną odpo­wie­dzial­ność oso skła­da­ją­ca doku­men­ty. Ory­gi­na­ły doku­men­tów będą wery­fi­ko­wa­ne w przy­pad­ku pozy­tyw­ne­go dla kan­dy­da­ta roz­strzy­gnię­cia naboru.

Wyma­ga­ne doku­men­ty nale­ży prze­słać pocz­tą na adres:

Zespół Szkół Technicznych
ul. Gra­nicz­na 2
22 – 100 Chełm

lub skła­dać oso­bi­ście pod ww. adresem.
Wybra­ny kan­dy­dat zosta­nie zatrud­nio­ny na pod­sta­wie umo­wy na sta­no­wi­sku ratow­ni­ka z wyna­gro­dze­niem 3 500zł / za miesiąc.
Dodat­ko­wo zapew­nia­my nie­od­płat­nie domek w Ośrod­ku Wypo­czyn­ko­wym ZST.

Pli­ki do pobrania

Załącz­ni­ki

Załącz­nik 1

Załącz­nik 2

Załącz­nik 3