Ogło­sze­nie dla uczniów i rodziców/opiekunów

Ogło­sze­nie dla uczniów i rodziców/opiekunów

Ogło­sze­nie:

Dyrek­cja oraz Gro­no Peda­go­gicz­ne ZST w Cheł­mie infor­mu­je, że w związ­ku z uro­czy­sto­ścią Jubi­le­uszu 90-lecia, któ­ra odbę­dzie się dnia 9 czerw­ca 2017r., będą reali­zo­wa­ne zaję­cia wycho­waw­cze zwią­za­ne z w/w obchodami.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje przed­sta­wią wycho­waw­cy klas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *