Ogól­no­pol­ska Akcja Naro­do­we­go Czy­ta­nia „Przed­wio­śnia” Ste­fa­na Żeromskiego

Ogól­no­pol­ska Akcja Naro­do­we­go Czy­ta­nia „Przed­wio­śnia” Ste­fa­na Żeromskiego

wrze­sień 2018r.

Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych, włą­cza­jąc się w Ogól­no­pol­ską Akcję Naro­do­we­go Czy­ta­nia Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go, spo­tka­ła się 8 wrze­śnia 2018r. w auli szkol­nej, aby oddać się lek­tu­rze frag­men­tów utwo­ru. Wśród wybra­nych par­tii tek­stu domi­no­wa­ły te, któ­re uka­zu­ją trud­ne losy Pola­ków wal­czą­cych o wol­ność, ich marze­nia o „szkla­nych domach” oraz spo­ry o kształt odro­dzo­nej Ojczy­zny. Nie zabra­kło też tych, któ­re przed­sta­wia­ją pro­ble­my zwią­za­ne z inkli­na­cją w doro­słość, czy bez­cen­ną war­tość rodzi­ny. Miło spę­dzo­ne chwi­le, spra­wia­ją, że taka for­ma pre­zen­ta­cji dorob­ku kul­tu­ro­we­go jest dosko­na­łą i atrak­cyj­ną lek­cją wycho­waw­czą kształ­tu­ją­cą posta­wy patrio­tycz­ne i społeczne.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„72”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *