Olim­pia­da sta­ty­stycz­na 2016/2017

Olim­pia­da sta­ty­stycz­na 2016/2017

Sty­czeń 2017

16 listo­pa­da 2016 roku o godzi­nie 10.00 w 290 szko­łach z całej Pol­ski prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły zawo­dy szkol­ne I edy­cji Olim­pia­dy Sta­ty­stycz­nej. Orga­ni­za­to­ra­mi Olim­pia­dy Sta­ty­stycz­nej są: Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny, Pol­skie Towa­rzy­stwo Sta­ty­stycz­ne oraz Wyż­sza Szko­ła Eko­no­mii, Pra­wa i Nauk Medycz­nych im. prof. Edwar­da Lipiń­skie­go w Kiel­cach. Patro­nat nad Olim­pia­dą Sta­ty­stycz­ną obję­ła Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej, Pani Anna Zalew­ska. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest z Naro­do­wym Ban­kiem Pol­skim w ramach pro­gra­mu edu­ka­cji eko­no­micz­nej. Do testu przy­stą­pi­ło bli­sko 2,5 tys. uczniów, a dzię­ki for­mu­le on-line wyni­ki testu zna­ne były już w dniu zawodów.

W naszej szko­le do olim­pia­dy przy­stą­pi­ło 12 uczniów z klas: 1 GEMt, 1IA, 1IB, 3I. Ucznio­wie pra­wie natych­miast mogli spraw­dzić rezul­ta­ty swo­ich prac, testy roz­wią­zy­wa­ne były on-line. Do dru­gie­go eta­pu zakwa­li­fi­ko­wa­ni zosta­li „naj­lep­si z naj­lep­szych”, tj. do 3 osób z naj­więk­szą licz­bą punk­tów z każ­dej szko­ły. Komi­sja Szkol­na ZST w skła­dzie: Ewa Koziej – prze­wod­ni­czą­ca, Człon­ko­wie komi­sji – Jacek Wnę­trzak, Grze­gorz Czy­żyk do eta­pu okrę­go­we­go zakwalifikowała:

  1. Prze­my­sław Kociu­ba 1IA

  2. Łukasz Boch­niak 3I

  3. Mate­usz Wasy­luk 3I

Olim­pia­da Sta­ty­stycz­na jest nowo­ścią w pol­skim sys­te­mie oświa­ty. Ma cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny – jej zakres obej­mu­je wie­dzę z obsza­ru sta­ty­sty­ki w powią­za­niu z wybra­ny­mi zagad­nie­nia­mi z mate­ma­ty­ki, infor­ma­ty­ki, geo­gra­fii, przy­ro­dy, przed­się­bior­czo­ści oraz przed­mio­tów eko­no­micz­nych. Oprócz wie­dzy Olim­pia­da spraw­dza umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne­go korzy­sta­nia z róż­nych źró­deł i narzę­dzi ana­li­zy sta­ty­stycz­nej, inter­pre­ta­cji danych, argu­men­ta­cji, itp. Takie podej­ście wyni­ka z prze­ko­na­nia Orga­ni­za­to­rów, że istot­nym skład­ni­kiem przy­go­to­wa­nia do życia w spo­łe­czeń­stwie infor­ma­cyj­nym i gospo­dar­ce opar­tej na wie­dzy powin­na być zna­jo­mość metod i narzę­dzi ana­li­zy sta­ty­stycz­nej, nie­zbęd­na do dia­gno­zo­wa­nia i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów w śro­do­wi­sku pra­cy, w fir­mie, a nawet w gospo­dar­stwie domowym.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„21”]

Dnia 13 stycz­nia 2017 roku odby­ły się zawo­dy okrę­go­we Olim­pia­dy Sta­ty­stycz­nej na Wydzia­le Eko­no­micz­nym Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie, w któ­rych uczest­ni­czy­li ucznio­wie ZST w Cheł­mie Prze­my­sław Kociu­ba 1IA, Łukasz Boch­niak 3I, Mate­usz Wasy­luk 3I pod opie­ką p. Jac­ka Wnętrzaka. 

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„22”]