Olim­pia­da Tech­ni­ki Samochodowej

Olim­pia­da Tech­ni­ki Samochodowej

W dniu 19 mar­ca 2016 r. w War­sza­wie na Wydzia­le Samo­cho­dów i Maszyn Robo­czych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, odbył się pół­fi­nał XVII edy­cji Olim­pia­dy Tech­ni­ki Samo­cho­do­wej w któ­rym uczest­ni­czy­ło 523 uczest­ni­ków. Zestaw skła­dał się z 40 pytań testo­wych obej­mu­ją­cych wie­dzę pod­sta­wo­wą z: mate­ma­ty­ki i fizy­ki, mate­ria­ło­znaw­stwa, rysun­ku tech­nicz­ne­go, tech­nik wytwa­rza­nia, pod­staw budo­wy maszyn oraz wie­dzę spe­cja­li­stycz­ną z budo­wy, dia­gno­zo­wa­nia, napra­wy i eks­plo­ata­cji pojaz­dów samo­cho­do­wych oraz zasad ochro­ny śro­do­wi­ska i prze­pi­sów bhp. Naszą Szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie kla­sy IV S: Kamil Kłysz, Piotr Paster­nak, oraz Rado­sław Wasi­lew­ski. Naj­lep­szy z naszej trój­ki zapre­zen­to­wał się Piotr Paster­nak uzy­sku­jąc 49 pkt. i zajął bar­dzo wyso­ką 25 loka­tę. Przy­go­to­wa­niem uczniów zaj­mo­wał się p. Andrzej Lip­ski. Gratulujemy.


[Best_Wordpress_Gallery id=„4” gal_title=„Olimpiada Tech­ni­ki Samochodowej”]