Osią­gnię­cia krwio­daw­ców uhonorowane

Osią­gnię­cia krwio­daw­ców uhonorowane

listo­pad 2017

Chełm­scy krwio­daw­cy w tym ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych, w dniach 22 – 26 listo­pa­da uro­czy­ście obcho­dzi­li swo­je świę­to w ramach Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża.

Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy wyróż­nił i nagro­dził Zespół Szkół Tech­nicz­nych za zaję­cie dru­gie­go miej­sca w kate­go­rii „Naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści szko­ły, oraz trze­cie­go w kate­go­rii Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi” w eta­pie okrę­go­wym XIV edy­cji Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”. 

W woje­wódz­twie lubel­skim jest 25 tys. 438 hono­ro­wych daw­ców krwi. Od począt­ku funk­cjo­no­wa­nia służb krwio­daw­stwa pobra­no 1 milion 79 tys. litrów krwi.

1 grud­nia 2017 roku w Hote­lu „Duet” odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia odznak „Zasłu­żo­ny Hono­ro­wy Daw­ca Krwi”, a tak­że ufun­do­wa­ne przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Cheł­ma Aga­tę Fisz nagro­dy rze­czo­we dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych, któ­rych mło­dzież w ramach XIV Edy­cji Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie” odda­ła naj­więk­szą ilość krwi. Po raz kolej­ny Zespół Szkół Tech­nicz­nych zajął pierw­sze miej­sca, odda­jąc 128 litrów 400ml krwi. W imie­niu wyróż­nio­nych Hono­ro­wych Daw­ców Krwi nagro­dę ode­bra­ła dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych Bar­ba­ra Baluk i opie­kun Szkol­ne­go Koła PCK Mariusz Śliwa. 

Zespół Szkół Tech­nicz­nych akty­wi­zu­je mło­dzież hono­ro­wo odda­ją­cą krew m.in. poprzez orga­ni­za­cję pre­lek­cji na temat zasad krwio­daw­stwa i krwio­lecz­nic­twa oraz trans­plan­ta­cji szpi­ku kost­ne­go przed­sta­wi­cie­li Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa SP ZOZ w Lubli­nie m.in. z udzia­łem pani Mał­go­rza­ty Legieć. 8 listo­pa­da 2017 r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie Poseł na Sejm RP Beaty Mazu­rek uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do War­sza­wy. Głów­ne jej cele to zwie­dza­nie Sej­mu i Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go oraz wrę­cze­nie dyplo­mów hono­ro­wym daw­com krwi.

Mło­dzież uczest­ni­czy­ła też w wyciecz­ce do kopal­ni węgla kamien­ne­go „Bog­dan­ka” oraz bra­ła udział w poka­zach udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy w róż­nych zda­rze­niach medycz­nych Sta­cji Ratow­nic­twa Medycz­ne­go w Cheł­mie SP ZOZ. Ponad­to w ramach reali­za­cji zada­nia „Aka­de­mia Wolon­ta­ria­tu Czer­wo­ne­go Krzy­ża” hono­ro­wi daw­cy krwi uczest­ni­czą w cyklicz­nych pro­jek­tach pole­ga­ją­cych na orga­ni­za­cji wymia­ny mło­dzie­żo­wej z Wołyń­ską Obwo­do­wą Orga­ni­za­cją Towa­rzy­stwa Czer­wo­ne­go Krzy­ża Ukrainy.

Mło­dzież od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w kolej­nych edy­cjach Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”, posze­rza­jąc gru­pę hono­ro­wych daw­ców krwi.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„51”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *